Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

HomePeriodieken

Periodieken

Adresboek Brummen

De adresboeken zijn eigenlijk een voorloper van de telefoongids. Ze zijn een rijke bron voor mensen die geïnteresseerd zijn in de (bewoners-)geschiedenis van een dorp, plaats of gemeente.De boeken bevatten een alfabetische namenlijst van gezinshoofden. Het tweede deel bevat een opsomming van inwoners per straat.Het RAZ heeft één adresboek van Brummen. Deze is in 1956 uitgegeven door de Brummense afdeling van het Nederlandse Rode Kruis. De opbrengst van het boek was bestemd voor hun badhuis. De gemeente Brummen heeft de uitgave gesponsord, in ruil voor 16 informatieve pagina's over de gemeente Brummen. De gemeente heeft het Rode Kruis een lijst van gezinshoofden geleverd.

Adresboeken Zutphen


Adresboeken zijn een rijke bron voor mensen die geïnteresseerd zijn in de (bewoners-)geschiedenis van een dorp, plaats of gemeente. De boeken bevatten een alfabetische namenlijst van gezinshoofden. Bij de namen staan - afhankelijk van het jaar - het beroep, adres en telefoonnummer vermeld. Vanaf 1938 bevatten de boeken een opsomming van inwoners per straat. In één opslag is te zien wie bijvoorbeeld op nummer 1 in de Spittaalstraat woonde. Tot 1918 zijn met symbolen in de boeken aangegeven wie kiesrecht had voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en/of Gemeenteraad.


Het adresboekje is in de loop der jaren steeds meer een gemeentegids geworden. Ook verenigingen, scholen, stichtingen, enzovoort worden in rubrieken genoemd, inclusief medewerkers. De meeste boeken waren voorzien van een plattegrond. Deze kaarten zijn niet tegelijk met de adresboeken gescand. Enkele kaarten zijn al op de website te bekijken, anderen volgen nog.


De collectie adresboeken van Zutphen bevat de boeken van 1863 tot en met 1969, met enkele hiaten. Volgens de uitgevers van boek 1951 en 1958 zijn er tussen 1943 en 1950 en 1952 tot en met 1957 geen boeken verschenen (zie voorwoord betreffende uitgaven). Vanaf 1951 verschafte de gemeente de gegevens, daarvoor waren de gegevens "naar officiële bronnen bewerkt".

Jaarverslagen gemeente Zutphen


Volgens artikel 182 van de Gemeentewet van 1851 moest elke gemeente ze jaarlijks inleveren bij de provincie: een "uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente". Het verslag werd door burgemeester en wethouders aangeboden aan de raad. Volgens een vastgestelde indeling werd het verslag samengesteld. In de eerste jaren waren de verslagen nog erg beknopt en bleef het aantal pagina’s beperkt tot een stuk of twintig. Later werd de indeling meerdere keren herzien en uitgebreid. Met flink wat bijlagen die de verschillende gemeentelijke taken tot in detail verantwoordden, kwam het aantal pagina’s soms wel op zeshonderd of meer.


Bij de zogenaamde Vereenvoudigingswet van 1937 verdween de verplichting om jaarlijks een gemeenteverslag samen te stellen en in te leveren. De reden was dat het nut van het verslag niet opwoog tegen de daaraan verbonden arbeid en kosten. In 1948 besloot ook de gemeenteraad van Zutphen het uitbrengen van het jaarverslag op te heffen. Het gedrukte verslag kostte de gemeente teveel tijd ("zeker nu er zoveel ander, meer urgent werk valt te doen") en vooral teveel geld. Voor het drukken van de 55 exemplaren van het verslag van 1944 ontving de gemeente een rekening van fl. 1.607,52. Eén verslag kostte dus bijna fl. 30,-! Jaarverslag 1945 werd het laatste verslag volgens het oude model. Het jaarverslag 1946 dat in concept klaar was, is niet meer gedrukt.

Zutphen MoNUmentaal

Nieuwsperiodiek van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Zutphen tussen 2000 en 2012, toen het met 'Monument' van het Wijnhuisfonds opging in het halfjaarlijkse tijdschrift 'Zutphense Pracht'. 'Zutphen Monumentaal' heette aanvankelijk 'Nieuwsbrief Monumentenzorg'.

Zutphense Pracht

In Zutphense Pracht kwamen twee partijen samen, de gemeente Zutphen en de Stichting Wijnhuisfonds. Beiden hadden een eigen nieuwsbrief, Monumentaal en Monument. Zutphense Pracht is hiervoor in de plaats gekomen.