waarin de kerktoren en de kappen van de kerk zich op dat moment bevinden.1 Naast dit uitgebreide verslag, dat met negen andere archiefstukken over herstelwerkzaam heden aan de kerk in een archiefnummer is ondergebracht, is er uit hetzelfde jaar een begro ting over een levering van eiken ribben bewaard gebleven. Van deze partij hout wordt in het in ventaris van het archief gesteld dat deze bedoeld is geweest voor de herstelwerkzaamheden aan de Sint-Walburgiskerk.2 Deze bewering roept echter vragen op. Ten eerste valt niet uit de tekst op te maken dat de te leveren hoeveelheid hout bedoeld is voor de Sint-Walburgiskerk. Daarnaast lijkt Derk Voortman niet de leverancier te zijn van de partij hout, zoals wel wordt beweerd in de om schrijving van dit archiefstuk. Wat is zijn functie dan wel en wie wordt er wel aangewezen als le verancier? Wellicht dat door het bestuderen van de archiefstukken, fotomateriaal van de voor oorlogse situatie en de huidige situatie van de kappen, duidelijk zou kunnen worden of het be stelde hout ook daadwerkelijk voor de Sint-Wal- burgiskerk is gebruik en welke rol daarbij was weggelegd voor Derk Voortman. Leverantie van hout Vrij snel na het uitbrengen van het verslag aan de kerkmeesters van de Sint-Walburgiskerk op 27 april 1790, stelt Derk Voortman het bestek en conditie op van een levering hout. Deze op- Derk Voortman dracht besteedt hij op 25 mei van datzelfde jaar uit aan Harmen Horskamp voor de som van 137 gulden. Deze 'Bestek en conditie' is zeer gede tailleerd geformuleerd: Bestek en Conditie waar naer Derk Voortman, voor- neemens is te aanbesteeden, het leeveren van dese navolgende Eiken ribben, na de Rhijnlandse mate. Alles blijvend hout. Zonder de zaagsneede daar af te reekenen, als hier volgt. 8 ribben ieder lang 4 voet 3 duim zwaar 9 en 9 duim 24 ribben ieder lang 3 voet en 9 duim zwaar 6 en 7 duim 8 ribben ieder lang 10 voet zwaar 7 en 9 duim 8 ribben ieder lang 9 voet en 9 duim zwaar 6 en 7 duim Alle dese voorgemelde ribben zullen moeten gezaagt worden uit allerbest wintergehouwen hout, waar van het hart moet uitgesneden zijn, en zonder eenige de minste scheuren in, of eenig spint aan deselve, voorts rechtdraadig van hout moeten zijn, uitgesondert de acht ribben van tien voeten lang welke op eene platte zijde een helft duim spint aan de kant mag hebben, en niet meer, de acht ribben van 9 voet en 9 duim langte moogen meede een half duim spint hebben op de kant van eene kant zijde. Om reeden dat het bij de bewerkin gen van deselve daar koomt af te vallen. De leverantie zal moeten gedaan worden binnen Zutphen voor den eerste october aanstaande, en zal alles zuiver hout en onbeslijkt ten keur gepresenteerd worden. De betaelingen zal geschieden aanstonds na dat dese leveranctie voldaan zal zijn, gelijk zulks zal koo- men te bliken, uit het attest van den genen welke dese keur wordt toevertrouwt. En is op bovenstaande conditien dese leverantie aangenoomen door Harmen Horskamp voor een Somma van een hondert zeven en dertig gulden zeg 137 gulden actum Kotten onder winterswijk den 25 maij 1790. Harmen Hireskamp als annemer d. 13 [Nov] 1790 op attest Bart Voortman ordon. gegeven.4 Hoe gedetailleerd deze omschrijving van het hout ook is, het blijft op basis van deze tekst on- 4 ZUTPHEN De auteur van beide stukken, Derk Voortman, wordt in 1795 ge noemd als stadstimmerman in een 'Lijst van stadsambtenaren met opgave van hun traktementen'. Gezien de omvang van de op dracht voor het beoordelen van de staat van de kerk en de functie van de opdrachtgevers (de kerkmeesters) is het aannemelijk dat hij ook in 1790 al werkzaam was als stadstimmerman van de stad Zut- phen. Zijn werkzaamheden aan andere projecten wijzen hier ook op. Naast de Sint-Walburgiskerk heeft hij onderzoek gedaan naar de benodigde herstelwerkzaamheden aan de Wijnhuistoren tussen 1792 en 1794 en naar de toestand van diverse andere gebouwen tussen 1789 en 1793. Tot slot heeft hij op last van het kwartier Zut- phen onderzoek verricht betreffende de verlegging van de Berkel door Munsters en Overijssels gebied in 17863 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 4