v - IJzeropslag N.V. Reesink wellicht naar Amsterdam - - Op de hoek van Bonendaal en Breegraven verrijst een bijkantoor van de Algemene Bank Nederland N.V. te Zutphen. De bouw verkeert in een verge vorderd stadium. Nadat het werk in verband met de winter gerui me tijd heeft stilgelegen, is de aannemer weer in recordtempo aan de slag gegaan. De buiten muren zijn reeds opgetrokken en over niet al te lange tijd hoopt men het gebouw te kunnen opleveren. 12 maart - Een eventuele demping van de Noorderhaven door het Waterschap van de Berkel kan voor de Zutphense industrie vérstrekkende gevol gen hebben. H.J. Reesink Co N.V. overweegt namelijk in dat geval de ijzer- en pijpenhandel te verplaatsen naar Amsterdam. De ijzer- en pijpenopslag zal dan worden ondergebracht in nog te bouwen loodsen op de nog beschikbare - deels aan de N.V. van den Berg Co's Metaalhandel toebehorende - gronden bij de nieuwbouw van Reesink in Amsterdam. De ijzer- en pijpenopslag van Reesink behoeft dringend reorganisatie. De directie wil dat de tot nu toe bestaande moge lijkheid van aanvoer per schip tot voor de loodsen ook in de toekomst verzekerd zal zijn. Het Waterschap van de Berkel gaat voorzieningen treffen ter beveiliging van het industrieter rein van Zutphen tegen mogelij ke wateroverlast als gevolg van de toekomstige hoogte van de waterstand van de IJsel. Een van de maatregelen waaraan wordt gedacht, is het dempen van de Noorderhaven, waaraan de ijzer- en pijpenloodsen gelegen zijn. De directie van Reesink deelt in het jaarverslag 1968 mee, dat aan de reorganisatie van de loodsen geen uitvoering zal worden gegeven, zolang niet definitief vaststaat wat er met de Noorderhaven gaat gebeuren. "Mocht tot het dempen van de Noorderhaven worden besloten, dan zullen wij voor onze ijzer en pijpenhandel een keuze moe ten maken uit twee mogelijkhe den: uitwijken naar het nieuwe industrieterrein in Zutphen, waar wij 36.627 m2 onbebouwde grond in eigendom hebben of geheel of gedeeltelijk uitwijken naar nog te bouwen loodsen op nog beschikbare gronden bij onze nieuwbouw in Amsterdam", aldus de directie. Jk&iti- V: Het voormalig postkantoor in Warnsveld in desolate toestand. Loodsen van de firma Reesink Co aan de Noorderhaven omstreeks 1950; op de achtergrond de ophaalbrug. 26 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 26