taljons* infanterie voorzien - die dat kunnen verhinderen. Generaal Reijnders is voorstan der van een groepsgewijze opstelling van de kazematten, dus vóór diepte. Dat is duurder en daarom is de minister van Defensie tegen; de minister wint het pleit. Een ander zwak punt is dat er niet voorzien is in luchtdoelwa pens en artillerie - een ernstige inschattings fout, zo blijkt op 10 mei 1940. Om de opmars van de vijand direct al te ver tragen moeten grenstroepen versperringen en vernielingen aanbrengen tussen de grens en de IJssellinie. De kazematten in de Hoven In de Hoven worden in 1936/37 twee grote rivierkazematten gebouwd, een op de spoor dijk bij de Kruisstraat (Zutphen-Noord), in de as van de IJsselbrug, en een (Zutphen- Zuid) die vanuit de uiterwaard de brug in de flank bestrijkt. De locaties zijn vastgesteld na een terreinverkenning door een officier (in burger) van de generale staf. Beide ri vierkazematten zijn van het type a, dat wil zeggen dat ze uit één verdieping bestaan. In afwijking van het standaardontwerp krijgt Zutphen-Zuid extra flankerende wanden ter bescherming van de ingang. Rond de bouw plaatsen worden hoge schuttingen gezet met Een bataljon infanterie bestond in 1940 (op papier) uit 750 man. Rechter flank van rivierkazemat Zutphen-Zuid. De kazemat is onttakeld; het kanon ligt buiten uit elkaar, augustus 1940. 'Zutphen-Zuid' is de enige kazemat in de Hoven die behouden is gebleven. Hij heeft de status van rijksmonument. (foto: J.J. Over- water, collectie Stichting Menno van Coehoorn) prikkeldraad eromheen. Vanzelfsprekend is fotograferen en het maken van schetsen ver boden. Het is de aannemers zelfs niet toege staan de bouwtekeningen te kopiëren. Deson danks bleken de Duitsers goed geïnformeerd over de Nederlandse verdedigingswerken. De kosten voor de beide rivierkazematten in de Hoven bedragen 20.225 (inclusief inrich ting maar exclusief wapens en munitie). Zo vlot als de bouw was gegaan, zo traag ver liep soms de inrichting. Sommige onderdelen moesten uit Duitsland komen, maar dat land maakte vanzelfsprekend geen haast met leve ring. Bij inspecties kwamen er enkele tekort komingen aan het licht, zoals het ontbreken van verwarming en onvoldoende verlichting en ventilatie. Geadviseerd wordt kokosmatten op de vloer te leggen om het geluid te dem pen als er gevuurd wordt. De standaard be wapening bestaat uit een pantserafweerkanon (kaliber 5 cm) en een mitrailleur, de Schwarz- lose 08/15 (kaliber 7,92 mm), die zo'n vier honderd schoten per minuut kan afvuren. Voor het kanon zijn vijfhonderd granaten be schikbaar, althans op papier. Overigens wordt ook melding gemaakt van 4,7 cm-kanonnen in de rivierkazematten. Drie jaar later komen ^utphen - 2015/2 37

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 5