Een Nederlandse soldaat houdt bij de IJsselbrug de wacht bij een wegversperring (zogeheten asperges). (Stedelijk Museum Zutphen) van Duitsland sterk is toegenomen. Hij acht de kans klein dat bij een volgende oorlog, die grootschaliger zal zijn dan de vorige, de Ne derlandse neutraliteit geëerbiedigd zal wor den. Het risico op een strategische overval is groter dan ooit. Hij wil de gevechtskracht van het leger opvoeren door meer en beter ge oefende dienstplichtigen en beter materieel. Hij wil vooral ook moderner materieel, zoals pantserwagens en luchtdoelgeschut. Bovendien bepleit Reijnders de bouw van zwa re kazematten ter beveiliging van de belang rijke bruggen over de IJssel, het Maas-Waal kanaal en de Maas. Deze rivierkazematten (na de Tweede Wereldoorlog ook wel brug- kazematten genoemd) zouden dag en nacht bemand moeten worden door beroepsperso- neel van de Politietroepen. De minister gaat hiermee akkoord. Twee van zulke kazematten komen in de Hoven. Zwakke linie Begin 1939 wordt verder nog besloten tot de aanleg van twee kazemattenlinies, waaronder de Maas-IJssellinie. Het is een zeer ambitieus project: bij elkaar 885 mitrailleurkazematten. Achter de IJssel (de westoever) komen zo'n vierhonderd kleine kazematten, naast de elf Een foto uit de mobilisatieperiode, die op 28 au gustus 1939 werd afgekondigd. De infanterist op de voorgrond zit achter een Schwartzlose-mitrailleur. Zijn maten doden de tijd met vissen in de IJssel. Aan de overkant ligt Stokebrand. (Stedelijk Museum Zutphen) grote rivierkazematten, die al gebouwd zijn. Op 1 september van dat jaar is al een groot aantal kazematten gereed. De linie moet drie dagen stand kunnen houden, hopelijk lang genoeg om de verdediging van de Vesting Holland (globaal de huidige Randstad) op orde te hebben. In principe moet ieder punt van het water oppervlak bestreken worden door ten minste twee mitrailleurs. Veel van deze kazematten komen in de uiterwaarden van de rivier te liggen. Dat betekent dat ze bij hoogwater on bruikbaar zijn. Dat ziet de legerleiding niet als een bezwaar, want de waterspiegel is dan zó breed en de rivier stroomt dan zó snel dat de vijand het wel uit zijn hoofd zal laten over te steken. Ondanks het grote aantal van vele honder den kazematten is er toch sprake van een zwakke linie. Dat komt omdat de kazemat ten in één lijn liggen; er is geen diepte in de verdediging. Als de vijand langs één kazemat weet te komen, dan kan hij de rest via de ach terkant - die onverdedigd is - oprollen. Er zijn te weinig troepen in het veld - in de 120 kilometer lange IJssellinie zijn maar vijf ba- 36 ^utphen - 2015/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 4