Straatnamen van verzetshelden? mans. Bij de restauratie zijn in de hal bloem motieven gevonden. Hotel 's-Gravenhof heeft door restauratie een interieurverfraaiing on dergaan. Thans wordt een aantal slaapkamers gerestaureerd. Met betrekking tot de noodza kelijke restauratie van de 'schelpengrot', die toegang geeft tot de tuin van het hotel, werd gedacht aan het sluiten van een renteloze le ning. Over de in de keldergewelven van de banketfabriek van de fa. Kreijenbroek ont dekte fresco's deelde de voorzitter mee dat het in de bedoeling ligt iemand uit Italië te laten komen om te adviseren over de restau ratie hiervan. Hogere contributie Het voorstel om de contributie voor nieuwe donateurs te stellen op ten minste vijf gulden, werd aangenomen. Ook de contributie van de huidige donateurs werd op vijf gulden ge bracht en niet - zoals aanvankelijk de bedoe ling was - op drie gulden. Hoe broodnodig die contributieverhoging wel was, bleek uit hetgeen de voorzitter meedeelde over het te kort van de stichting. Dit tekort bedroeg veer tig mille, maar dankzij de steun van de ste delijke industrie kon het belangrijk worden verlaagd. Tijdens de rondvraag kwam de situ atie op het Hagepoortplein ter sprake. Door de afbraak van de oude scholen is daar een ruime parkeergelegenheid ontstaan, hetgeen met zich meebrengt dat het pompstation ver plaatst kan worden. In de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van de heer Numans, werd de heer J.M. Germans benoemd. Voorzitter werd de heer P. Dullaert. De secretaris, jhr. mr. M.W.C. de Jonge, dankte de scheidende voorzitter voor zijn bezielende leiding in een periode van belangrijke restauraties. Dit dankwoord werd met applaus onderstreept. De heer Nu- mans delegeerde een belangrijk deel van de hem toegezwaaide lof aan de secretaris en de overige bestuursleden. Na de koffiepauze hield de directrice van het Stedelijk Museum, mevrouw M.M. Doornink-Hoogenraad, een boeiende causerie over de 'De Proostdij te Zutphen'. 29 juni 1965 De heer Gies (PvdA) deed in de raadsvergadering van maandagavond de suggestie om in de nieuwe wijken ook straten te vernoemen naar verzetshelden. Hij achtte dit vooral voor de jeugd van belang, althans be langrijker dan dat men een Tjerk Hiddesstraat kende, genoemd naar - zoals hem bij navor singen was gebleken - de een of andere vloot voogd uit de tijd van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Wethouder Albers zegde toe, dat B&W in de toekomst met deze suggestie rekening zouden houden. De straatnaamdiscussie werd op gang ge bracht door de heer Koning (cpn), die met betrekking tot de voorgestelde naamge ving op het industrieterrein meer aardrijkskun dige logica bepleitte. Op school leerde men de namen Estland, Letland en Litauen. Dan moest men in het stratenplan ook die volgorde aanhouden, vond hij. De voorzitter wierp tegen dat een dergelijk systeem moeilijk consequent door te voeren was, want dan zou de IJslandstraat zo'n beet je fn de IJssel terecht moeten komen. Door de heer Gies werd ook gewezen op de wen selijkheid straten te noemen naar personen die zich voor de stad verdienstelijk hadden gemaakt. Hij dacht met betrekking tot het onderhavige voorstel meteen aan wijlen wet houder Van Veen, die een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van het industrie terrein. (De rubriek 'Zutphen vijftig jaar geleden' bestaat uit veelal ingekorte artikelen die destijds in de Zutphensche Courant hebben gestaan.) ^utphen - 2015/2 59

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 27