Krijgt Walburgstoren weer een 'peperbus'? Uit de mededelingen die de voorzitter verder deed, bleek enerzijds, dat de rijksgoedkeuringen tegenwoordig wat gemak kelijker 'los' komen, maar dat verenigingen die op het cultuurtechnische vlak werken, ander zijds toch met een groot gebrek aan geldmid delen hebben te kampen. mator-installatie. De hoofdafdelingen van de fabriek zijn een smelterij (met elektrische industrieovens), een walserij (met voorwals, gloeioven met beitsinstallatie en continu-wals- machine) en de eindbewerkingsafdeling. Uitbreidingsmogelijkheden De productie-installatie is in eerste instantie uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van messing radiateurstrips. De productieca paciteit is berekend op tienduizend ton per jaar. Bij het bereiken van die capaciteit zal het aantal werknemers ongeveer honderd enveertig personen bedragen. De huidige personeelssterkte is 88 werknemers. Het fa briekscomplex beslaat honderdduizend vier kante meter industrieterrein. De Svenska Me- tallverken hebben optie op een aangrenzend terrein van 187.000 m2. Op die manier zijn de voorwaarden geschapen om de productie uit te breiden. Directeur van Svenska Metallverken Neder land nv blijft de heer Lars H. Tilberg, onder wiens supervisie het Zutphense bedrijf van de eerste paal tot en met de laatste fase van de tijdrovende installatie van machines en appa ratuur 'uit de grond is gestampt'. De fabriek heeft inmiddels zijn eerste proefleveranties aan het buitenland reeds gedaan. 21 juni 1965 Tijdens de zaterdag in het Ref ter van het Stedelijk Museum gehouden jaar lijkse vergadering van de Stichting Wijnhuis fonds, deelde de voorzitter van het college van regenten, de heer J.M.G. Numans, mede dat in december 1964 van rijkswege reeds een subsi die van negentig procent was toegezegd in de bouwkosten van een nieuwe spits op de Wal burgtoren. Het gemeentebestuur zal de provin cie goedkeuring vragen voor een bijdrage van tien procent, zodat verwacht mag worden dat Fotograaf Zeylemaker maakte onlangs nog dit staatsieportret van de Walburgskerk met (nog) spitsloze toren. (foto Zeylemaker, Stedelijk Museum Zutphen) de toren binnen afzienbare tijd weer getooid zal zijn met een 'peperbus'. Fresco's Aan de Drogenapstoren wordt nog steeds ge werkt. In de restauratie van Dat Bolwerck be gint schot te komen, hoewel er zich ook weer enkele complicaties hebben voorgedaan. Van de Munt in de Rode Torenstraat is de kap ge heel hersteld. Voor gevel en interieur van dit pand heeft de stichting ook plannen, maar er is nog geen geschikte gegadigde voor het gebouw. De restauratie van het huis aan de Proosdijsteeg is van binnen klaar. Het pand zal betrokken worden door het echtpaar Ger- 58 ^utphen - 2015/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 26