J. Kreijenbroek De heer Kreijenbroek heeft zich in het afgelopen jaar ook verdiept in de feestelijkheden rond onze eerste koninginWilhelmina. Het artikelgebaseerd op berichtgeving uit de lokale krantgeeft een impressie van de manier waarop de stad feest kon vieren. Los van de citaten heeft de auteur zich in stijl aangepast aan de woordkeuze van een eeuw geleden. Grote gebeurtenissen werpen hun scha duw altijd vooruit. Zo was het ook met de kroning van koningin Wilhelmina op 6 september 1898. Al dagen van te voren staan er artikelen over de voorbereidin gen van de feesten in de Zutphensche Courant. We gaan er een aantal bekijken. Overal is men bezig het feestkleed zo goed mogelijk om de schouders van onze stedenmaagd te schikken. Dennengeur wijst de weg naar plaatsen waar de ver sieringen al ver gevorderd zijn. In andere straten, zoals de Waterstraat, Kuiperstraat en Barlheze, staan nog slechts witte palen in blank stilzwijgen die de voorbijganger nog laten raden naar hun uiteindelijke functie. Op het 's-Gravenhof valt het oog op de erepoort van turf die is opgericht op de hoek van de Martinetsingel. Op het 's-Gravenhof zelf wordt een brede cirkel vormige rand gemetseld waarop het hek werk komt rond de te planten Wilhelmi- naboom. Bij de Spittaal straat staat een ere poort die er uitziet als een oude slotpoort. Deze is mooi van lijnen en kleuren. De versiering van het Armenhage is ka rakteristiek en origineel. Een toren met een rode pseudo-stenen poort en kante len sluit de toegang tot de straat af. Boven op de toren staat een windvaan met het stadswapen. In de toren hangt een klok met daaronder een door twee leeuwen gedragen oranjemedaillon. Een tekst op de "Haagepoorte" vermeldt wie hem ge bouwd heeft en wie het dagelijks bestuur van de gemeente vormen. De poort wordt om 4 uur 's morgens geopend en om 11 uur 's avonds gesloten. Opening en slui ting worden door het luiden van de klok aangekondigd. Voor de kazerne op de Nieuwstad zijn tussen de manege en de kazerne ook poorten opgericht. In de Spiegelstraat is op hoge palen een begin van de versie ring te zien: een blauw op wit geschil derd "Hulde aan de Koningin" waarom heen vlaggen gedrapeerd zullen worden. De krant eindigt haar voorbeschouwing met: Voor zover is het feestkleed van de stedenmaagd gereed en reeds nu laat het zich aanzien dat bij de vorstelijke tooisels van huldebrengende steden dat van Zutphen hoe bescheiden ook niet de minste zal zijn. Wilhelminaboom Op 31 augustus wordt door de jongens van de afdeling Zutphen van Mettray on der leiding van hun directeur de Koning- inneboom opgehaald van de kwekerij van de heer Addink buiten de Larepoort. Hij wordt op een met groen en oranje versierde wagen door de stad gereden. Bij het huis van de president van Mettray, Jhr. H.A.D. Coenen, wordt halt gehou den. De jongens met oranje op de borst en gewapend met vlaggen zingen een lied, begeleid door muziek. Na een toe spraak van de president dreunt een drie werf hoera voor de koningin over de markt. Daarna gaat de tocht door de stad, met de muziek voorop, verder. 89 Een eeuw geleden vierde Zutphen feest

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 1998 | | pagina 19