i Nieuwe monumentenorganisatie sterker en efficiënter Samenwerking Stichting Wijnhuisfonds en NV Stadsherstel Zutphen -B Het Wijnhuisfonds is de grootste en bekendste monumenten organisatie in Zutphen. Minder bekend is de NV Stadsherstel, hoewel die bijna dezelfde doelstelling heeft als het Wijnhuisfonds. Beide organisaties zijn opgericht om monumenten in stand te houden en te restaureren. In de Zutphense binnenstad verhuren ze prachtige woningen en appartementen in panden met een rijke en lange geschiedenis. Het behoud van de historische binnenstad is beider streven en ook al is de geldkraan voor restauratiesubsidies zo goed als dicht, toch willen de besturen niet stoppen met hun zorg voor het behoud van de historische binnenstad. Derk Jan Verstand, voorzitter van het bestuur van het Wijnhuisfonds, vindt het nog altijd zinvol dat er een particuliere monumentenorganisatie blijft. "We kunnen niet meer zoveel investeren als in het verleden, maar het blijft belangrijk dat een instelling in de private sector zich inspant om monumenten in stand te houden. Er zijn heel wat panden die voor restauratie in aanmerking komen." Een andere belangrijke doelstelling blijft ook overeind. "We willen als stichting een kritische gesprekspartner blijven van het gemeentebestuur als het om bouwplannen gaat." Zo was het vroeger en zo is het nu. Verstand noemt als voorbeeld de geplande nieuwbouw in de Halvemaanstraat (evenwijdig achter de Laarstraat). "Mede door de inbreng van het Wijnhuisfonds worden de nieuwe huizen daar minder hoog dan gepland." Bonnes Venema, president commissaris van de NV Stadsherstel, grijpt ver terug in de geschiedenis. Het Oude Bornhof (1320) was in 1975 bijna gesloopt en op die plek zou er nu een parkeergarage staan, als er geen initiatief was gekomen vanuit de burgerij om het vervallen geraakte complex van bejaardenwoningen te restaureren. Zo ontstond de NV Stadsherstel. De restauratie kostte vijf miljoen gulden, waarvan 75% werd bekostigd met overheidssubsidie en 25 door een aandelen emissie. Stadsherstel heeft nu niet alleen alle appartementen aan het Oude Bornhof in eigendom, maar ook een aantal panden in de directe omgeving daarvan. Het erfgoed uit 1320 van de heer Borro is in ere hersteld. Het bestuur van het Wijnhuisfonds en de Raad van Commissarissen van de N.V. Stadsherstel zetelen in hetzelfde Met de naam Borro borrelt een stukje Zutphense geschiedenis omhoog, dat niet onvermeld mag blijven. Heer Borro was een rijke kanunnik van het kapittel Sint Walburg (belangrijke bestuursfunctie in de kerk). In de veertiende eeuw was het heel gebruikelijk om aan het eind van je leven schenkingen te doen om zo een plek in de hemel te verdienen. Dus schonk heer Borro, in 1320 zijn huis en erf aan de Oude Bornhof, met uitgang naar de huidige Zaadmarkt, aan de bejaarde armen. Dat hij vermogend was, bleek uit het feit dat hij toen al een stenen huis bezat, het huidige huis van Borro, met een bijzondere kapconstructie uit ca. 1340. Door aankoop en schenkingen breidde het complex zich langzaam uit tot een vijftigtal woningen en vier mannen- en vrouwenzalen. Tot 1962 bleef het in gebruik als tehuis voor Zutphense bejaarden. Daarna begon het verval en even leek het de ideale plek voor een parkeergarage. Huis van Borro pand aan de Berkelsingel. Beiden maken gebruik van de diensten van Stichting Beheer Onroerend Goed (BOG), die alle zaken rond het beheer en de verhuur van panden regelt. Samenwerking ligt voor de hand en het liefst zouden de beide instellingen al gefuseerd zijn, ware het niet dat de juridische constructies uit het verleden een drempel opwierpen. Een eerdere poging om te fuseren stuitte op fiscale bezwaren, maar nieuwe inzichten 8

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 8