Via de Kromme Elleboogsteeg naar de Lokenstraat 1 Ah/W' Archeologisch onderzoek naar de historie van een huisperceel in de Nieuwstad Zand, mest en bagger De oudste aanwijzingen voor men selijke aanwezigheid zijn aange troffen in een ca. 50 cm dikke brui ne zandlaag die zich uitstrekt over de gehele Nieuwstad. De bruine laag is de diepst aangetroffen bewo- ningslaag en ligt op schoon geel Monumentenzorg Zutghen Berkelsingel 38 Ruitershofje 1 t/m 17 (hofje) Boompjeswal 14 (herenhuis) Deventerweg 67, 69, 71 (heren huizen) Deventerweg 73 (villa) Deventerweg 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 (herenhuizen) Deventerweg 113 (herenhuis) 's-Gravenhof 5,7 (oorspronke lijk stedelijk gymnasium) Kuiperstraat 70 Kattenhavenstraat 1 (pakhuis) - Martinetsingel 7, 7a, 9,11 (he renhuizen) - Pelikaanstraat 9 (winkel/woon huis) - Tengnagelshoek 9 (pastorie) - Warnsveldseweg 2-8,1-7 (watertoren) - Weg naar Vierakker 3 (Joodse begraafplaats - poortgebouw) Met deze nieuw geplaatste monu menten telt de gemeente Zutphen momenteel in totaal 428 rijksmo numenten en 366 gemeentelijke monumenten. Erik Langenbach P.S. Op het moment van verschij nen is Erik Langenbach uit dienst. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Joost van Stiphout, (0575) 587309 Van 10 september tot 10 oktober is er archeologisch onderzoek verricht op de hoek van de Gasthuisstraat met de Lokenstraat. De aanleiding hiervoor was de sloop van een 19e- eeuws pakhuis dat plaats moest maken voor nieuwbouw van wo ningen en winkels. In combinatie met archiefonderzoek is er een beeld ontstaan van de bewonings- geschiedenis van dit perceel in de middeleeuwse stadswijk Nieuw stad. In het navolgende is gekozen voor een chronologische opzet van de bewoningsgeschiedenis. We begin nen dus bij het begin. zand. De bruine laag is onder meer ook aangetroffen bij de opgraving in de Dieserstraat (1999-2000). Deze laag, die is te interpreteren als een oude bouwvoor van een akker, is in tweeën op te delen. Het onder ste niveau bevat materiaal dat da teert van de vroege tot de late ij zertijd (ca. 700- 50 voor Chr.). De laag daarboven bevat materiaal van de midden-ijzertijd (ca. 400 voor Chr.) tot ca. 1200 na Chr. De twee deling in het aardewerk (en de dik te van de laag) bewijzen dat er in de loop van de eeuwen grond is opge- Locatie opgraving bracht, deels door bemesting en deels door verplaatsing van grond door mensen. Een tweede door mensen opgebrachte laag stamt uit de 13e eeuw. Het gaat om een grijze kleiige laag met o.a. veel scherven van kannen uit het Rijnland. Ook is er een zgn. obooltje (klein zilveren muntje) in aangetroffen. Het pak ket is afkomstig uit de stadsgracht van de Nieuwstad, gegraven in de 13e eeuw, of van de IJsseloever daar vlak bij. De laag werd bewust opge bracht om de net gestichte Nieuw stad te behoeden voor overstromin gen van de IJssel en het terrein 'bouwrijp' te maken voor woning bouw. Een middeleeuwse nieuwbouw wijk De opgravingslocatie Gasthuis straat- Lokenstraat bevindt zich in de middeleeuwse Nieuwstad die, zoals de naam al aangeeft, een mid- Lokenstraat- Casthuisstraat, geprojecteerd op het Kadastrale Minuutplan van 1823. "pi;1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen MoNUmentaal (2000-2012) | 2002 | | pagina 7