Beukerstraat 8 Monumentenzorg een aantal panden onderzocht en zijn interessante vondsten gedaan die bevestigen wat al eerder werd aangetoond: achter de vaak 19de eeuwse voorgevels van huizen in de binnenstad van Zutphen gaat nogal eens een middeleeuwse wereld schuil die in sommige gevallen van kelder tot kap geheel aanwezig is. Van een aantal van de onderzochte panden volgt hieron der een beknopte beschrijving, ver helderd met afbeeldingen. zeer waarschijnlijk in het laatste kwart van de 15de eeuw, danwel eerste kwart van de 16de eeuw te dateren. De aanwezige balklaag vertoonde geen sporen van kor- beels en is dus geen onderdeel van een houtskelet. Dit alles rechtvaar- digd het vermoeden dat de aanwe zige balklaag eveneens uit de 16de eeuw stamt. Mogelijk zijn aan de linkerzijde van de eerste drie bal ken die achter het verlaagde pla fond van de opgang verdwijnen, ook dergelijke consoles aanwezig. De overige zichtbare balkkoppen bezaten ze echter niet meer. Uit een tweetal togen - ingezaagd in twee moerbalken - kan opge maakt worden dat de ruimte door middel van een tussenverdieping of een insteek opgedeeld is geweest. Deze insteek heeft in de lengte een tussenwand gehad en heeft dus uit twee vertrekken bestaan. Van het rechter vertrek waren nog enkele behangresten zichtbaar. De achterwand bezat ooit een schouw. Omvangrijke roetsporen in het voorlangs 'opengeknipte' rookkanaal zijn daarvan nog de getuigen. Latere, kleinere rookka naal tjes zijn vooraan in de rechter wand ingehakt. Ook deze zijn, op de achterwanden na, in een eerder stadium geheel verdwenen. Kelder Het pand heeft een kelder evenwij dig aan de rooilijn, dwars op de lengte van het huis. Dit is opmer kelijk omdat bij de meeste oude panden met kelder deze wel in de lengte is gesitueerd. De afmetingen zijn globaal 7 meter breed en 5,50 meter diep. De aanzet van het gewelf start op de grond en de kruin is ca. 2,20 meter hoog. De kelder heeft aan de voorzijde twee lichtopeningen en rechts achter een vermoedelijk dichtgezette door gang naar achter of een voormalige lichtopening. De mogelijkheid bestaat daarom dat er nog een tweede kelder aanwezig is. Het gewelf is een 1/2 steens dik en gemetseld van op de kant geplaats te bakstenen. Opmerkelijk is dat het gewelf koud aansluit tegen de zijmuren. Dit betekent dat de zij muren uit een oudere fase stam men dan het keldergewelf. Ook is het vermoeden gerechtvaardigd dat de zijmuren aanmerkelijk ouder zullen zijn dan de aanwezige samengestelde balklaag van rond 1500. De geschiedenis van het huis gaat al met al verder terug dan "ca. 1800 2 Een van de moerbalken met ondersteunende console. De opzet van een samengestelde bal klaag met moer- en kin- derbintcn is hier goed te zien, foto auteur. Tijdens de herinrichting tot Lucardi juwelierfiliaal konden in de kelder en de begane grond enkele waarnemingen gedaan worden. Het rijksmonument staat officieel omschreven als:"Pand met hoge lijstgevel, gepleisterd, met gewij zigde pui (ca. 1800 Aan de hand van de aanwezige samengestelde balklaag boven de Beukerstraat 8, begane grond is het vraagteken in foto auteur. ieder geval gerechtvaardigd. De balklaag bevindt zich ca. 4,50 meter boven de vloer en bestaat uit zes zogenaamde moerbalken waar van twee strijkbalken, tesamen vijf balkvakken vormend. De moerbal ken liggen evenwijdig aan de straat en ca. 2,20 meter uit elkaar. Haaks op de moerbalken zijn de veel klei nere kinderbinten gelegd, die zo'n 55 centimeter uit elkaar liggen. Op de kinderbinten is vervolgens de vloer gespijkerd. Deze balklaag is bijzonder omdat de vijfde moerbalk vanaf de voor gevel links nog een console met peerkraal bezit. Deze console is

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen MoNUmentaal (2000-2012) | 2000 | | pagina 2