ZUTPHENSCHE COUR ANT. MAANDAG den sesden DECEMBER 1^84. JU» it'iR. fatr SHHHdito-i' mJi5+" ;^ZTJP ""*V V 55 No. Word uitgegeven ter Drukkeryen by de Boekverkopers by vorigen gemeld. N OORD-AMERIKA- hunnen eerften Diqnaar dconbehoorlyl^dispofl- tie beletten jï$0's ton den i. ÖStober. Daar wy in de Hoi- landfche Nieuwspapieren, zo dikwils mei- NEDERLANDEN, ding hooren maaken van het Regerings Regle ment van 1674 voor Utrecht, heeft iemand Gend den 30. November. Hier is een onge- de moeite genomen om het zelve over te zet- meene vreugde, dat 'er een goed vooruitzicht ten, en alhier door den druk gemeen te maa- is, dat onze woelzieke Joseph de II in zyne ken. Wy hebben verbaasd gedaan over de gru- herfenfcbimmige plans zal gefluit worden. wel van ongeregtigbeid die wy daar in ontdek- De Geeflelyke en andere brave lieden zeggen ten en gelooven, dat Job met al zyn geduld eenparig, dat zulke booswichten als de Keizer nog niet lydzaam genoeg zoude zyn geweeft, en deszelfs medeftanders van den aardboden be- om zynen hals onder zulk een juk te krommen, hoorden gevaagd te wordenmen hoorc Wy hebben derhalven uit dit Reglement ge- hier niet anders als Bah Keizer 1 Bah Belgi- leerd, dat die van Utrecht in 1074. de gedul- ojoso! Bah de Ligne. digfle menfchen waaren en dat Willem de Zutphen den 1. December. Het doet hier III. in bekwaamheid om vryhnid en voorrechten veele braven leed, dat men onlangs door ver te onderdrukken alle Tierannen, die voor hem keerde berichten heeft doen aankondigen, als geleefd hebben, heeft overtroffen. of een onzer waardige Burgemeefiers meteen klein ambt e ten prajudice van Burgers zou- DUITSCHLAND. de gehandeld hebben, daar men het Publiek bliek thans kan verzekeren, dat zulks teneenen- Coblentz den 2.4. November. De demis- maale bezyden bewaarheid is, als zynde het fiewelke de Hollanders den ondankbaren en zelve wel degelyk aan een Burger begevenen laaghartigen Prins van Nas/nu- IVeiiburgdie ne- al ware dit voor eene enkele reis al eens gé- vens zyn geflagt zo lang door dezelven de mond fchied, zou cjie doch 's Mans braafheid riiec open gehouden en voor armoede behoed is, verminderen, indien 'er maar zodanig misbruik zo edelmoediglyk hebben verleend, heeft hun niet van gemaakt word, als inde Hollandfche de achting der geheele waereld waardig ge- Steeden, byzonder in Amflerdam, daar niet maakt. Van alle kanten zal men met hoopen zelden aan Slagersmoffen met voorby gang van toefebieten, om by hun dienfl te neemen, en gezeten Burgers kleene ambtjes worden wegge- vette poften te bekomen, daar men zo dra'er fchonken om van de fchreeuwende behandeling eenig gevaar voor No. 1. zich opdoet, men even met ambten van confideratie niet eens te reppen, als de Honden met de ftaart tuffchen de beenen Onze Burgemeefter Heekesen tot Zuyde- kan heenen loopen. Intuftchen wil men, dat ras, alias den Blosdtapper heeft men onlangs, de genadige Vrouw Frederika alreeds aan toen hem door zyn Heer den Prins wederom haaren gemaal een ander mager Mofje gerecom- een vetten brok wierd toegeworpen, vereerd mandeerd heeft, die Swagers plaats vervangen met het volgend Vaarsje, als in een beknopt zal, zo de Staaten met hunne wettige Authori- beftek zyne roemrugtige bedryven aan de Na tch in deezen niet tuffchen beiden koomen, en komelingfchap oveileverende- H Aan I .u I..IIII.HIHI miiniwi 1111 IJl 111 ii 11 hi ,U.).U^U,y,J fejllj

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1