ZUTP II EiNSCHE COURANT. MAANDAG DEN NEGEN-EN-TWINTIGSTEN NOVEMBER 1^84* Word uitgegeven ter Drukkeryen by de Boekverkopers by vorigen gemeld. f 25 No. 6 DUITSCHLAND. \X7eenen den 12 November. Men zegt, dat Zyne Majefteit ten hoogden gevoelig is tegen den Graaf de Belgiojoso en andere Mi nifters, die Zyne Majefteit den dwaazen ftap hebben aangeraden om eene onregtvaardige Zaak tegen de Hollanders zo verre te pousferen. De br^ve Kaünits zou het geheim oog merk dier baatzuchtige en eigenbelang zoeken de Minifters den Vorft onder het oog gebragt hebben, en dat zy zich door corruptiën van den Hertog van Brunswyk hebben laten misleiden even als de Stadhouder in Holland. Zyne Ma jefteit zou wel zeer geinclineerd zyn tot de be middeling, zo hy 'er maar zonder onëer kon afkomen. Intuftchen fteld men vastdat de aan raders van deezen Oorlog anderen ten voorbed de, zullen behandeld en gecasfeerd worden, alzo onze Monarch begrypt zich niet te kunnen vertrouwen op Staats-Minifters, die met pu blieke Landverraders en bandieten, als een Her tog van Brunswyk eene gemeene zaak maaken. NEDERLANDEN. Zutphen den 19 NovemberGepafieerde Vrydag den 15 deezer zyn hier by den Post- meefter H. Weenink, 's avonds de Glazen in- geflagen door den Cornet Lynden dezelfde deugeniet, die openlykenop deonbefchaamdfte wyze zich heeft zoeken te veröntfchuldigenin zeker geval met de Burgers van de Marspoort. Jammer is, dat gezegde Weenink, hoe zeer hy zulks eerft op publieke plaatzen aan zy ne Medeburgers verhaald hadnaderhand zich heeft laten bewegen om het te verbloemen. Het welk den ruftverftoorder al gelegendheid heeft CTeaeeven om over zyne euveldaad te iuichen en zich kwanfuis een air te geven, of hv dien Weenink daar over in regtendaagen zou hetwelk men wel wenfchte, om dat de infaame casfatie 'et mogelyk dan wel opvolgen zou, en Weenink, die men nu voor een draai- jer houd, of fchoon hy als een goed Patriot heeft teboekgeftaan, tevenswei genoodzaakt zou zyn aan de Juftitie de zaak naar waarheid te open baren, zo Weenink niet voor zyn eigen eer den Cornet dien pas zal moeten affnyden door hem zonder langer uitftel teverklaagen:im mers dit zal hy moeten doen, wil hy voorko men dat men van hem zeggedat hy hui ld mei Wolven, waarmede hy in 't Bofch is. Arnhem den 25 November. By gelegenheid der delibsratien over de Wapening zeide, de Sanche Panche van het Eminent hoofd, Goo- sen Geurt Bentincic overluid aan de Land- fchapstafel, dat hy de Ingezetenen in zyn ambt wel zoude laaten opfchryvenmaar dat hy er tevens by zoude laten zeggendat zy zich niet zou den behoeven te Wapenen. Hy houd ook woorden laat zulks door zyne Emisfaris- fen, die de eenvouwdige Landlieden naderen als Wolven in Schaapsklederen getrouw doen. Turk van Rosendaal die befaamde valfche- fpeeler, en Broekhuizen en Julien, die me de fterk tegen de Wapening hebben geieverdals zyne afhangelingen en tot 'sPrincen fnoden aan hang behoorende, draaven daartoe in het rond. De Valfche fpeeler en dobbelaar Rofen- daal, laat niet na, om de Boeren fchrikaanteja- gen,'een gerucht te doen uitgaan, dat hy zyn goed al gepakt en geborgen heeft, om dat 'de Keizer zal komen en dat het zeer gevaarlyk is dat de Ingezetenenenwanneer een Vyand in het Land komt, zich Wapenen, om dat die dan recht heeft-om ze over den kling te laten fprin- gendie Schobbejak Boeren, brave Landlieden! gelooft die Staatsbedriegers niet, die U Wapenloos zoeken te houden, om datze bang zyn voor de Trompen van uw Geweer en U onggwapend zynde, oordeelen door Bigot of een ander ilegt Hoofd met Hufaren gemakke- Jyker te kunnen plunderen, en dan als laft. beeften voor den Ploeg voortdryvenhet welk G hun-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1