ZU'TP HENS CHE COURANT. No, s MAANDAG DEN TWEE-EN-TWINTIGSTEN NOVEMBER I/84, TVird uitgegeeven ter Drukkery y en by de Boekverkopers ly vortgen gemeld. t 21 FRANKRYK. Parys den 14 November. Na dat men hier de verzekering heeft bekomendat 'er toevoor- zicht op de uitvoerende Macht in Holland zal gefteld en een verraderlyk Miniflerie van den Raad van Staaten door brave en kundige Man nen, ten fpoedigften, vervangen worden, is hier by het Krygs departement alles in beweging, tot gereedmaking van een Obfervations-Armée, die fpoedig in den Elfas en Vlaanderen zal zyn. Men is hier zeer misnoegd, dat men in de Haagfche, Haarlemfche en Amjlerdamfche Cou ranten de vermetelheid heeft gehad, eenigedis pariteit der ftemmen in ons Minifterie, omtrend de byftand der Republiek, te vermelden, als ten eenemaale logenagtig zynde. Indien men hier niet zeker wift, van welken kant dit kwam, en dat het alleen de werktuigen zyn, die zo open- lyk als bedekt in dienft van de Vyanden van hun Vaderland draavenen daar toe ewen als een Courier du Bas Rhin, zonder ontzag voor de publieke Authoriteit, hunne pennen verhuurd hebben, als mede, dat het hier zo wel als in Holland genoeg bekend is, dat, althans wat de Haarlemfche Courant betreft, niemand dan ze kere befaamde Reigersman, daar van de Op gever is,' ja begreep men niet, dat de Souve- rain zelve wel dra die Courantiers, over het verfpreiden van zulke valfche tydingen zal corri geren, dan zoude men hier reeds befloten heb ben met meer grond als zulks door andere Mo gendheden tegen minfchuldigen gefchied is, op behoorlyke Satisfactie aantedringen. ENGELAND. Londen 10 November. De flegte toefland onzer Finantien en de Volks bewegingen van Ierland en Schotland geven ons thans de banden 20 vol, dat ons Hof, hoe gaarne zy ook daar mede haar voordeel wilde doen, in den Oorlog tttfichen den Keizer en de Republiek van Hol land het daar heen zal zien te dirigeeren om neutraal te blyven, en alleen ter fluip onder Keizerlyke Vlag te kaapen en de bezittingen der Hollanders zo wat te ontrusten. Men had hier zekere alliantie met Holland geprojecteerd, dan zedert wy in 't zeker de dispofitie van het Franfche Hof vernomen hebben, zyn wy daar van afgegaan, te meer, daar onze befte Staatsman nen verzekerden, dat de ontrouw, geweldenaryen en roveryen op eene Goddelooze wyze in den jongften Oorlog tegen de Republiek gepleegd, haar noch te verfch in geheugen lagen om zich iets te laten voorftaan, welke liftige pogingen en kuiperyen men daartoe ook in 't werk ftelde waarom thans onze zaak is flegts op onze eigen belangens te pallen, en, is 't nood, abfoluut geen verder deel in dien Oorlog te nemen, dan dezelve volftrekt voor ons eigen belang en de gezwooren Vyanófchap aan de Hollanders zal vorkoren, nm n;*t by onoplettendheid onze Sour ces totbeftand verder te doen opdroogea en vaa ons een uitgemergeld Volk te maaken, dat on der de Nationale fchulden verzinkt. NEDERLANDEN. Brussel den 15 November. De Animoil- teit van de Inwoners deezer en naburige Stee den tegen het Minifterie is onbegrypelyk hoog geftegen. Men vervloekt niet weinigen van de leden, die zich met het zweet en bloei van anderen zoeken vette meften, en oorzaak zyn, dat de Landman reeds zo veel nadeel leid, waar in de Stedelingen niet weinig deelen. Men vergelykt den Keizer en Belgiojoso by Filips, den afgezworen Tyran deezer Landen, en den ondeugenden Granvelle, terwyl dè Prins de Ligne als Due d'Alba aangemerkt word. Arnhem 10 November. Op den Landdag is tegen de algemeene Wapening geweldig gecaba- F leerd,

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1