ZCJTPHENSCHE COURANT. 3 3 aft No. 4, MAAND AG DEN vy ftiende NOVEMBER 1784- Word uitgegeven ter Drukkery en by de Boekverkoopers by N". 1. 2 en 3. gemeld. C 17 DUITSCHLAND. een en, den 8fte November, 't zedeit hier zeker Heer uit. Parysmet gehei- m« depeches van onzen Arabasfadeur aan dat Hof is aangekomenis in het ministerie alles in beweging; de dringendeinftantiën van den Franfchen Kooningen deszeifs Declaratie vooi de Hollanders, zou voornamelyk derzelver inhoud behelzen.men had dit zo fcbielyk niet verwagt; onze eenige trooft is nu Rus landfchoon die Katharina ook haar belang mogelyk te wel zal venlaan om zich niet rnet de Hollanders te brouilleren, vooral niet, als Frankryx en andere Mogendheden, die haar zo te Land als Zee meede zouden hunnen op 't Lyf vallen, byftand bieden. Over 't alge meen denkt trien, dat haar Ministerie, hoezeer voor corruptie en omkoping vatbaar met En geland, het welk geene extra onkosten tot een Oorlog diend "het plan van Neutraliteit omhelzen zal Dan het geen hier noch de meefte aandagt en zorge baard, is ds weinige dispofirie, die 'er by de Knitz-en is, om de doortocht toeteftaan. D; Rykftenden zouden meeft al van begrip zyn dat het een Oorlog is, die het Ryk niet raakt; dat het den Kei zer als Hertog van Braband en Graaf tan Vlaanderen alleen concerneert, en dat hyjdus wil hy iets uitvoeren, een Leger in de Ne derlanden moet verzamelen, zonder dat zy zich door de toellemming in den doortocht der Troepen meede als Vyanden van 's Keizers Vyanden behoeven te maaken, het welk voor hunne byzondere bezittingen en Landzaten van de'nadeelïgfte gevolgen zoude konnen zyn, waaraan zy begrypen zich moedwillig niet te moeten bloot geeven en dat zy dus 's Keizers verzoek op eene civiele wyze zouden afflaan, terwy! zy r.och andere oogmerken die voor 's Keizers heerfchzuchtige inzichten van ernflige gevolgen konden zyn,zouden hebben.— Zo zeer men hier fleges weinig oogenblikken geleden cp de Hollanders uitvoer, even zul ke kleine broodjes begint men thans te bak ken tra het arrivement van dienParyfenaar.— 'Er zyn weddingfehappen gedaan dat 's Kei zers Lugtbol (zo men hier by eenige Politieken het gefchii over de Schelde enz. roemt) zo by gebrek van gcnocgzaaine elastiek e damp, als door de verkeerde applicatie der materialen niet; op zal gaan, ja zelvs zyn 'er, die inftaan, dat de Hollandfche Gezantdie weinig fpe- culatie als op het jaag en heeft, van hier n:e. zatgaan. Zo dit allegro is, zou het beter zyn, ten halven gekeerd, als ten heelen gedwaald, gelyk het Spreekwoord zegt. men leeft hier itnusfehen in droevige onzekerheid over het On weder, dat het Ryk bedreigd het welk wy wenfehen dat tot genoegen opklaaren mag. - P y R m ont den tile Nevembsr, eenige tyd geleeden heeft zich alhier een Holland, fche C •mmisfionnris opgehoudendie z'ch continue' v oorrvaatolyk heeft be z'g gehouden, met het zoeken van Logementen, het bezien derzelvenook van Kamers. Hy gaf voor, dat, zo de Oorlog met den Keizer door- de Cafleleins e«n gonden Eeuw te wagten haddenen men deeie Plaats met voor- naamé Hollanders zou zien brilleeren. Dar de Hertog, die nu te Aken was, mogelyk dan ook wel herwaards zou overkomenen van verblyf veranderen Hy fprak van Ridders, Generaals, Vlag-OfficierenBurgemeéfteren, Vroedfchappen en Lbeden die in andere voor name Staats en Stads-Collegien van Holland zitting hadden, als ook van een aantal/;so£i? en laage amttenaarengcejlelyken -ena. entoen D rcen J AbSTC' NRlïTy—a; ,-,-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1