ZUTPHENSCHE COURANT. I s w i jum*- ixsrtss MAANDAG den agtstsn NOVEMBER 1784. Word uitgegeven ter Drukkery van H- van BULDEREN en Comp Boekverkoo'pers in de Korte Hojflraaten by de voornaam(lz Boekverkoopers in Nederland C 13 No. 3. De Uitgevers deeper COURANT, verzoeken het gunftig Publiek ben te goede a, te willen houdendat zy met de Uitgaave van dit hun Nieuws-Papierden tyd va(> ruitn elf maanden hebben fti/gezeten. Het Drukken van teniae volumineufe Memorëo, Adviezen Brieven, enz, die hen door den Heere Sous Lieutenant Stad houder wierden toegezonden, en ten kotten van alles den voorrang moesten hebben, is daarvan de eenige oorzaak en hoe zeer zy intusfehen wel hebben getragt dit interesfant werk tevens voortezettenhebben zy niet voor heden daarin mogen Ha gen, zodanig, dat zy hunne geagte Letzers 1 unnen verzekeren, dat zy met alle eplcttenheid en onvermoeiden iever bunnen geflaakten arbeid onafgebroken zullen ver volgen, en aan denzelven tragten genoegen tcgeeven z'.ch vleijende metdtrzelver gunfte, waarin zy beloning genoeg voor hunne welmeenende pogingen e.meeriun te zuilen vinden, terwy] zy met alle getrouwheid en naauwpezetheid zonder aanzien des pet- zoons, de zaakera en gebeurenisfen van den dog zullen ter nedtrftellen. i- DUITS CHLAND. "Vjj7EENEN, den 6 November, het voor- beeldig gedrag der Republiek, word hier by elk verwonderd.Eenige onzydige Politicken verzekeren, dat zyne Majefteitde Keizer, zich deooren te vol heeft iaatenblaa- zen, door den Heer Graaf dp. BELGIOJOSO, die'zich te veel op de goede Corresponden tie en invloed van den Hertog, van Drunswyk hadde verlaaten, om dat deeze de rol van een Staats-verrader zo fchoon iirden Jongften Engelfchen Oorlog, omtrend de Republiek gefpeeld haden zyn Neef den Stadhouder tot zyne oogmerken had weten te misleiden, en nu door eenige gegeeven ouvertures, om trent het goed Succes van 's Graaven oogmerk weder veeie flatteuze beloften hadde gedaan, dan waarin by door het onverwagt uitiekken van zyn toeleg, en zeker Rellen van zyn congé niet weinig was te leur gefteld. Dit denkt men dat voor zyne Majtfleit van dit fatal ge volg zal zyndat hy op eene deerlyke wyze de pot zal trekken, door zich een aantal ge- wigtige Vyanden op den hals te haaien, die in troebel waterzuilen visfehen,sn zyne magc en al te heeifchzuck tige handelwyre paal er» perk Rellen. Ondettusfehen is de Mo narch te onverzettelykfchoon de regtvaar- dige zedert eenige tyd bygenaamd, om daar van een dooiflaand blyk voor 't oog van ge' heel Europa te geevtmen deeze dwaaze onderneeming te laaten vaaren. - Er zyn niet weinigendie treenen 's Kcizers gedrag in deezen te kunnen goedmaken, door zich te funderenopdit zofchoon fchynend voorwend- zei der Vorflen Saius Popui, iSuprbma Lkxisto (Jut welzyn des Voüs is de hoog' Jle wet,) waarop Engelard ook nog onlangs haar omegten ontrouw tsgen de Republiek; heefc getragt te bedekkenen door een aan tal or.dermeiners van derzelver Vryheid daar in is ond'erftêund geworden, voorgeevende dat, hoe de zaaken ook mogen uitvallen, ay^ no Keizerlyke Majefleit evenwel met gesne leége Beurs' na huis zal trekken, maar de i t r '-X. 05SC, i' v

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1