ZUTFHENSCHE COURANT. Word Uitgegeeven ter Drukkery van H. van BULDE REN, en Corny. Boekverkoper in de Korte Hofflraat 5 en by de voornaamfle Boekverkopers in Nederland, £63^59(955$ gNo: a: DONDERDAG den eersten JANUARY 1784» DUITSCHLAND. ^\^eenen, den 20December; Het geval in onze Ooftv.nr.ykfche Nederlanden met de Hol landers over het begraven van een Soldaat uit 't Guarnifoen van Lillo op den Doel door een Commando met Scherp geladen verzeldjeene begravinge zedert eenigen tyd nier gebeurd en die met geheime oogmerken gefchied isbaard hier geenede minfte attentienog by zyne Mr. jeftsit den Keizer, nog by het Mmtfterie, hoe zeer men ook reeden van doieance zoude heb ben, het inrieernen van het Fort Fort Sc. Do naas en de twee andereen het flegten der zeivedie elk weet dat op het grondgebied van onzen Souverain leggen, en dus als een gevolg is» vafi het ontruimen en flegten der Bariére Steelen, is wel verre af, dat door Z. M. als eene revengeover hetgepasfeerde op den Doel zoude gefchied zyn; zoo alszeekere partby in Holland zulks hebben willen doen voorkomen-; men had gaarn aan die kant ge- zien, dat Z M. zulks dede, en zelfs eenige Aften van hoftiliteit pieegde, tot genoegen van de Engelfe Cabaale aldaaren dat Z. M. de belangen van die parihy fcheen toe gedaan te zyn, om daar door een pretext tot vermeerdering der Landmagt te hebben, en door te dringenals zynde dit het fteeds ge- liefkooft voorwerp van hunnen Stadhouder. Dan Zyne Majefteitmer edeler grondbe ginselen bezield, is zeer aliëen van voet tot die maatregulen te geévenen begrypt dar niets nadeliger voor een Republiecq is, dan een ftei. ke Eandmagt te hebbenen verlangd nitts vieri» ger, als dat de ware Vaderlandtgezinde Re» genten der Republiecq alle hunne vermogens aanwenden; om veel eerder hunne Zeemagt als hun eenigen fteun in een gedugten ftaatpe bren gen en dat zyde uitvoeringe hunner bere en met flrengheid daar toe zullen doen refpeétee'en. Zyne Majefteic toond, door dit zyn gedrag en vei heevene denkenswyze, dat hy bet Bond- genootfchap der welmeenende Republicainfe partby,- zo we! als zyne Allerchriftelykfte Ma- jtfteicboven alles waardeert en beveiligd in dezen zyn gezegde, gedurende boogftdtszelfs aanwezen in ee Republiecqaan zekere D^mo in eene aanzienlyke Hollandfe S'adDat Hy op zyn tyd zoude toonen t datsHy een Vriend der Republiecq was Haruterkendc woorden voor egte Pamoiten Bruütwyk, den 21 December. Met parti culiere brieven uit Hoiiand vernemen wy, dat wy eerlang, het genoegen zuilen hebben, van onzen Hertog Louis van Brunswyk den ouden Hollandfon Veid Muarfchaik hier te z'en, om zyne dagen hier of op deszelfs Commnndery te eindigen. Hoe zeer uit; Prins door zyn door* fleepen verilandmet zyne goeie Vrienden aldaar, en vooral door de onJeifteuninge van zyn Neef de Koning van Engelan i en deszelfk Hollandfe Cabale heeft zoeken Msciler te wor den verneemt men dat zyne tegenil nders die men de Patnotfche party noemthet zullsn te boven kotnen en de overhand over hem zullen krygen. Ook wil men dat de Staten Generaal, Hem een Penfioen van Honden duizend guldens s'Jaars, met het Conjilium Abeundi zullen gee» renmits van Zyne Charge» alvorens zyn de- niiïlls r,I^SSC". T»f ',.*^"3-.— -v! *"'••**>- 1 i

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Courant (1783-1784) | 1784 | | pagina 1