Bijlage X. 32 slachtkippen ter markt hadden aangevoerd, werd een proces-verbaal opgemaakt. In totaal werden over 1936 aan de consumptie ont trokken 617 kippen, 11 eenden en 1 reebout. De redenen tot afkeuring, in beslag name en ver nietiging waren tuberculose, peritonitis met eicon- crementen, enteritis, coryza infectiosa en diphterie, leucamie, gestorven geslacht, vleesch abnormaal van kleur, reuk, consistentie of reactie, bedorven. Op het laboratorium werd 3 maal op verzoek van particulieren een onderzoek ingesteld naar de deugde lijkheid van gekocht geslacht pluimvee. In alle gevallen was het deugdelijk. Artikelen, die bij algemeene maatregel van bestuur zijn aangewezen. De onderzochte waschmiddelen voldeden in het alge meen aan de gestelde eischen. 5 monsters bleekwater bevatten te weinig actief chloor evenals 1 monster bleekpoeder. Enkele zeeppoeders en bleekwaters waren niet op de juiste wijze aangeduid. In deze gevallen werd met een waarschuwing volstaan. Op 6 onderzochte monsters kapok behoefde geen aanmerking te worden gemaakt. Diverse monsters. Op verzoek van de politie en justitie werden in totaal 39 monsters onderzocht, v.n. dranken met het oog op overtreding der Drankwet. Bovendien enkele monsters limonade, leverworst, tuinboonen, spercieboonen en snoepgoed. Op verzoek van het gemeentebestuur van Zutphen Bijlage X. 33 werd het water van het Gemeentelijk Drinkwaterbedrijf iedere week bacteriologisch onderzochthet calorisch effect van het lichtgas werd drie maal per week bepaald. Voor den Centralen Crisis Controle Dienst werden 49 monsters gehakt in blik onderzocht. Bovendien werden de bij de bereiding van het gehakt gebruikte grondstoffen als melk, melkpoeder, aardappel meel en specerijen aan een onderzoek onderworpen. Door de Eiercentrale te Beekbergen zijn herhaaldelijk monsters advocaat, eigeel en mayonnaise ter onderzoek ingezonden. Bovendien zijn 139 monsters van zeer uiteenloopenden aard op verzoek van particulieren en van den handel onderzocht. De kosten van de onderzoekingen, welke buiten ver band stonden met de uitvoering van de Warenwet, werden volgens bepalingen van de daarvoor geldende verordening berekend en den dienst vergoed. De Directeur van den Keuringsdienst van V/aren voor het gebied Zutphen, H. W. DE KRUIJFF.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 267