46 Als toelichting diene dat dit jaar voor het eerst het schoonhouden van de z.g. kunstwegen en de Hoven door den reinigingsdienst is geschied. De post „Wegen" werd daardoor met f 2500 verminderd. Verplaatsing mestplaats. De nieuwe weg naar den „Zwartinkhorst" werd tot aan den betonduiker afgewalst, de taluds opgezet en ingezaaid. De vraag blijft in hoever deze weg op een dergelijken ondergrond in stand zal blijven. 47 Achter den duiker is over een afstand van 50 M. de weg met huisvuil afgestort. Wanneer weer volop met het storten aan dezen weg zal worden begonnen duurt het nog 4 a 5 jaar voor dat de weg gereed is. Stortplaatsen. Nadat de in het vorige verslag vermelde brand in het gestorte vuil op de tijdelijke stortplaats aan den Emmerikscheweg was uitgewoed, werd het storten van het huisvuil aldaar voortgezet. Doordat een gedeelte van den bovengrond door den dienst der Landerijen nog niet was ontgraven, moest in den voorzomer het storten worden stopgezet, eind October werd daarmede weer begonnen. Het laat zich aanzien dat gedurende een groot deel van 1937 daar nog gestort zal moeten worden. Half januari werd de nieuwe stortplaats in de Hoven in gebruik genomen. Sindsdien wordt het huisvuil en de putmodder uit de Hoven daar ter plaatse gestort. Gedurende 2 dagen per week wordt hiervoor een paard gehuurd uit de Hoven. Doordat de wagens in de Hoven gestationeerd zijn wordt veel tijd bespaard met het op en neer rijden naar de mestbergplaats. Rattenbestrijding. Ter bestrijding van de ratten werd eenige malen in voorjaar, najaar en winter rattenserum geplaatst vooral langs waterkanten bij riooluitmondingen. In het bad seizoen werd éénmaal langs de boorden van de Berkel gebruik gemaakt van „Krepa" dit in verband met een voorkomend geval van de ziekte „van Weil Vast pers. Gem. Rein. Vast pers. G.W. en Los Pers. Totaal. Transport Mestplaats en terreinen Paarden (beslag) Paarden (voeding) Paarden (staldienst) Ratten verdelging Onkruidverdelging Sneeuwruimen Woonwagenkamp Plantsoenen Begraafplaats Spanjaardsveld Havens en Grachten Verbouwing Burg. Armbestuur Onderhoud Gemeentehuis Wegen Bouw kiosk Kribben Boerderij Werkscheveld Werk voor derden, slachtdienst idem beerputten idem part. putten idem diversen idem onrein 77801 '/a 939 761 Va 195 V2 355 100 62'/2 354 V2 5131 ,'2 1161/2 151/2 4V2 4 I2 l'/2 3 7 2 3 3971/2 892 448i/2 85 163 83227 110611/2 1294'/a 356'/, 591/2 17 173 141/2 6V2 11 131/2 130077s 88863 2233i/2 76H/2 552 355 100 122 3711/2 686V2 131 22 41/2 41/2 IV2 3 7 2 3 397i/2 9031/2 448i /2 981/2 163 962341/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 25