Bijlage W. 10 Transport f 1517.74 boeten 11.05 overige baten 269.17 2. minder uitgegeven dan de raming voor kantoorbehoeften tt 3 55 grondlasten60.03 dijk- en polderlasten 0.40 onderhoud van landerijen 156.62 kosten van het uitzetten van bouw terrein 333.62 rente van geldleeningen 0.74 rente van het waardeverschil bij inbreng0.84 rente van in rekening-courant met de gemeente gestorte gelden 3075.— rente over de reserves 0.85 overige lasten 136.45 afschrijving op „Debiteuren exploitatie" 0.79 f 5566.86 welk bedrag echter verminderd dient te worden met de lagere opbrengst van erfpachten f 0.40 huren- en pachten 675.68 teruggave van grondbe lasting door particulieren 5.78 681.86 f 4885.- Door de gemeente behoeft dus uit de gewone mid delen niets te worden bijgedragen integendeel wordt het voordeelig verschil tusschen baten en lasten ad f 1627.16 door het bedrijf aan haar uitgekeerd als: Rente van het waardeverschil bij inbreng. Bijlage W. 11 Als bijlagen zijn aan dit verslag toegevoegd a. balans per 31 December 1936 met toelichting b rekening van baten en lasten over het jaar 1936; c. rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over het jaar 1936 d. staat van verkoopen in het jaar 1936 e. staat van de boekwaarde der gronden op 31 De cember 1936 f. staat van geldleeningen ten laste van het bedrijf; g. staat van verdeeling van schuld en rente over de complexen voor het jaar 1936 h. staat van ontvangen of nog te vorderen erfpachten per 31 December 1936 i. staat van ontvangen of nog te vorderen huren en pachten per 31 December 1936; k. staat van betaalde pachtreducties en vergoedingen voor te velde staande gewassen per 31 Dec. 1936; l. staat van ontvangen of nog te vorderen bedragen van particulieren voor teruggave van grond belasting per 31 December 1936. De administrateur, W. B. HEMMINGA. ZUTPHEN, 12 April 1937. De staten h tot en met zijn niet gedrukt.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 237