Bijlage U. 10 V. INTERCOMMUNALE EN INTERLOCALE ARBEIDSBEMIDDELING. 1. Bemiddeling in het district. a. Toestand in het district. Aantal agentschappen, enz. Na de devaluatie is er in eenige gemeenten van het district een opleving merkbaar. Dit geldt vooral voor die gemeenten, die industrieën in hun gebied hebben. In het verslag over 1937 zal daarover meer kunnen worden medegedeeld. In de gemeente Brummen bestaat nog een zeer eigen aardige toestand. Door het gemeentebestuur aldaar is indertijd één agent benoemd voor de geheele gemeente. Deze agent geeft aan de districtsarbeidsbeurs de ver schillende gegevens door, terwijl het dorp Eerbeek feitelijk niet bij het district Zutphen behoort, doch tot het district Apeldoorn. In de lijst der agentschappen kwamen geen wijzi gingen voor. b. Vergaderingen met agenten, bezoek aan agentschappen. In 1936 werd geen vergadering met agenten ge houden. Deze werden wel zooveel mogelijk bezocht en op de hoogte gebracht met verschillende zaken, de bemiddeling en vooral ook de wet op arbeid door vreemdelingen betreffende. Van de meeste agenten werd in deze ook de volle medewerking verkregen. c. Werking en werkzaamheden der agentschappen. Het aantal plaatsingen en aanvragen van werkgevers nam in het geheele district eenigszins toe. Voor de cijfers kan worden volstaan met verwijzing naar bijlage III. Bijlage U. 11 Uit de gemeente Brummen werden 2 mannen en 6 vrouwen te Zutphen geplaatst. Het agentschap te Eibergen mocht er in slagen te plaatsen 117 mannen en 1 vrouw. Op 1 Januari stonden daar ingeschreven 440 mannen boven 18 jaar, waarvan 140 geheel werkloos waren. Van de gedeeltelijk werkloozen is een zoo groot aantal wederom geheel aan het werk kunnen gaan, dat op 31 December het aantal ingeschrevenen nog 301 be droeg. Uit Hengelo (G.) werden 3 vrouwen in Zutphen geplaatst. In de gemeente Steenderen mag het den agent telken jare gelukken een aantal arbeiders in het landbouwbe drijf te plaatsen. Het totaal aantal plaatsingen bedraagt daar van 163 nieuw ingeschreven mannen 94 in de gemeente, 24 in Zutphen en 2 in Wisch. Van 17 aan biedingen van vrouwen werden er 5 te Zutphen ge plaatst. Vorden plaatste 1 man en 2 vrouwen in Zutphen. Voor Warnsveld vindt de eigenlijke bemiddeling vrijwel geheel door de districtsarbeidsbeurs te Zutphen plaats. Van 36 plaatsingen van mannen kwamen er 30 te Zutphen, tot stand, 19 vrouwen werden er geplaatst, alle door middel van de districtsarbeidsbeurs. Evenzoo kwamen voor de vrouwen alle aanvragen te Zutphen in. Uit de gemeente Winterswijk werden 3 landarbeiders in Duitschland geplaatst. De arbeidsbeurs aldaar is nog niet voldoende ingeburgerd en heeft zoodoende nog geen gunstige resultaten. Het laat zich aanzien, dat deze echter beter zullen worden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 223