Bijlage T BIJLAGE 4. 14 Archief van het College van Zetters te Zutphen. INLEIDING. De colleges van zetters werden in de gemeenten ingesteld ingevolge de wet van 21 Mei 1819 (Staats blad no. 34). Zij regelden den omslag der directe be lastingen. Voor het Zutphensch college, waarvan het archief in 1871 begint, zijn echter alleen van belang de nieuwe bepalingen, vastgesteld bij de wet van 5 April 1870 (Staatsblad no. 63). Als werkzaamheden worden hier genoemd de aanslagregeling der belastingplichtigen en het dienen van bericht en raad op verzoek- of bezwaar schriften inzake directe belastingen. In Zutphen als gemeente boven 10.000 zielen bestond het college uit 7 leden, waarvan de burgemeester ambts halve voorzitter was. De Commissaris des Konings benoemde de leden voor den tijd van 4 jaren uit dub beltallen, door den Raad op te maken. Bij de wet van 2 October 1893 (Staatsblad no. 149) werd bepaald, dat voor de bedrijfsbelasting een hoofd ambtenaar der directe belastingen lid en voorzitter zou zijn. De colleges zijn uit een oogpunt van bezuiniging bij de wet van 13 Mei 1927 (Staatsblad no. 160) met ingang van 1 Juli d.o.v. opgeheven. Inventaris. 1. Notulen, 1871 1912. 1 deel. 2. Presentielijsten, 1871 1881. 1 deel. 3. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 19021919. 1 omslag. 4. Rondzendbrieven aan de leden, 1909—1913. 1 omslag. 5-6. Agenda's, 1872-1928. 2 deelen. 5. 1872-1894. 6. 1895-1928. 7Model van een brief, waarin een lid zijn benoeming aanneemt, 1906. 1 stuk. Bijlage T. BIJLAGE 5. 15 Archief van de Raadscommissie tot onderzoek naar de ontwikkelingsvoorwaarden van de gemeente Zutphen. INLEIDING. Deze commissie, bestaande uit 5 leden van den Ge meenteraad, werd ingesteld naar aanleiding van een voorstel van 8 raadsleden, ingediend den 27en Augustus 1918, waarmede na gunstig praeadvies van Burge meester en Wethouders de Raad in zijn vergadering van 16 September d.o.v. instemde. Na de raadsvergadering van 6 October 1919, waarin zich verschil van meening openbaarde tusschen Burge meester en Wethouders en de meerderheid van den Raad eener- en de Commissie anderzijds, traden alle leden op één na uit de commissie, waarop deze in de raadsvergadering van 17 November d.o.v. werd ont bonden Inventaris. 1. Notulen, 1918—1919. 1 deel. 2. Kladnotulen, 1919. 1 stuk. 3. Ingekomen stukken, 1918—1920. 1 omslag. 4. Minuten van uitgegane stukken, 1919. 1 omslag. 5. Copieboek van uitgegane stukken, 19181919. 1 deel. 6. Stukken van Gemeentebestuur en Commissie, ge richt aan den Raad, over een uitbreidingsplan, 1919. 1 omslag. N.B. Gedeeltelijk gedrukt. 7. Kasboek, 1918 1920. 1 deel. 8. Kwitanties, 19181919. 1 omslag.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 207