32 Het aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein bedroeg op 1 Mei 1937: 13 voor ongesplitsten verkoop (tappen en slijten). 22 tappen. 3 slijten. 1 sociëteit. 1 hotel. 1 slijten (2—10 liter) Het wettelijk maximum bedroeg op 1 Mei 1937: 66. Bij Koninklijk besluit d.d. 4 November 1935. no. 39, is het maximum aantal vergunningen voor deze ge meente vastgesteld op 35. Het aantal verloven bedroeg op 1 Mei 1937 a. voor verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein 21 b. voor verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank 23 De totale opbrengst van het vergunningsrecht over 19361937 was f 2596.25 en van het verlofsrecht 537.50, terwijl voor een hotelvergunning 10 werd ontvangen. Op de gemeentelijke aanplakborden werden 568 biljetten geplakt. De ontvangsten bedroegen f 861.20 en de uitgaven f 184.74, zoodat aan den ontvanger een bedrag van f 676.46 kon worden afgedragen. De aanplakker ontving een vergoeding van f 176.85. Over 1936 werden 258 paspoorten afgegeven, waar van 192 enkelvoudige, 40 collectieve en 26 kostelooze. 33 HOOFDSTUK VII. OPENBARE GEZONDHEID. Toezicht op de levensmiddelen. Zie hiervoor het onder bijlage X opgenomen verslag van den keuringsdienst in het gebied van Zutphen en dat van het gemeenteslachthuis, onder bijlage R opgenomen. Ontsmettingsdienst. Algemeen. Ingevolge Staatsblad No. 685 van 29 November 1935 heeft de ontsmettingsdienst opgehouden te bestaan als een door het Rijk aangewezen ontsmettingsdienst. In verband daarmede is de Rijkssubsidie ingetrokken. Bij raadsbesluit van 11 Mei 1936 is dr A. S. van Ingen te Arnhem aangewezen als deskundig leider van den ontsmettingsdienst. Gebouwen en materiaal. Gebouwen, toestellen en materialen werden naar be- hooren onderhouden. Controle op ontsmettingen. Controle, vanwege het Rijksinstituut voor de Volks gezondheid, op het ontsmettend vermogen van den ontsmettingsoven had dit jaar niet plaats. Overzicht der werkzaamheden. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten, die in de wet van 21 Juli 1928, staatsblad 265 worden genoemd, bedroeg

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 18