Bijlage Q. 20 Het onderstaand staatje geeft een overzicht van de verpleegtijd 1— 10 dagen 32 patiënten. 10— 25 50 25- 50 30 50-100 15 100-200 8 200—300 4 daarboven 1 140 patiënten. Op de kosten van ziekenhuisverpleging is een bedrag van f 1437.12 verhaald geworden op de verpleegden zelf of op de onderhoudsplichtige familiën, terwijl door afdeeling Armenzorg aan steun, tengevolge ziekenhuis verpleging f 438.50 minder werd uitgekeerd. Een drietal gemeentebesturen in de omgeving meenden voor de betaling van ziekenhuisverplegingskosten een beroep te kunnen doen op het nieuwe artikel 39bis van de Armenwet en op grond daarvan op de gemeente Zutphen de kosten te kunnen verhalen van patiënten uit gezinnen van woonwagenbewoners, die gedomici lieerd waren te Zutphen. Door Gedeputeerde Staten is echter besloten, dat t.a.v. woonwagenbewoners artikel 30 der Armenwet is blijven gelden, zoodat de gemeenten hebben moeten betalen, waar de arme zich bevond, op het moment dat ziekenhuisverpleging noodzakelijk was geworden. Ten behoeve van geneeskundige hulp buiten zieken huizen, werden 11 machtigingsbewijzen afgegeven voor doktoren belast met de armenpractijk en 80 voor specialistische hulp, waaronder 9 voor tandheelkundige hulp. Voor het verkrijgen van medicijnen en andere Bijlage Q. 21 medische hulpmiddelen werden 337 machtigingen af gegeven, waaronder 59 door specialisten. Machtigingen voor kostelooze verloskundige hulp werden er 95 afgegeven, waarvan 48 op naam van Mevr. Bloemendaal en 47 op naam van Mej. Lier- De kosten voor specialistische medische hulp hebben bedragen f 532.— volgens onderstaand overzicht: Tandartsen f 32.— Vrouwenarts 20.— 54.— Internist 41.— Neus, keel, oorarts 292.50 Oogarts 57.- Andere artsen 8.50 Hoogtezon behand. 27.- f 532. Aan medische hulpmiddelen werd verstrekt Kunstgebitten f 142.50 Brillen6.58 Buik- en breukbanden 16.75 Elastieke kousen 1.75 Orthoped. schoenen 10. Pruik 35.— f 212.58 Voor medicijnen hebben de kosten bedragen f 449.18 (vorig jaar f 440.19). Aan ziekenfondspremiën buiten de bijdrage voor werkloozen enz. zie bladzijde 38 werd betaald f 76.32; voor ziekenhuisverplegingsfondspremiën werd betaald f 248.25voor vervoer van en naar het ziekenhuis voor 29 patiënten f 141.35.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 170