Bijlage Q. 12 Aan 49 personen werd een gift ineens verstrekt totaal bedrag f 886.50 (vorig jaar 29 personen f228.50). De kerstgave werd evenals vorig jaar uitgekeerd aan alle gesteunden, f 2.— boven f 10.—en f 1.50 beneden 10— steun. In totaal werd f 212 65 aan kerstgave uitgereikt (vorig jaar f 187.20). Ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana werd een extra uitkeering gedaan aan de be deelden van f 195. Aan 11 gezinnen en personen werd verhuiskosten betaald in totaal f 374.10. Tot het verstrekken van verhuiskosten werd niet eerder overgegaan, dan nadat de betrokkenen voldoende bewijzen konden overleggen, dat zij op de plaats hunner vestiging werk konden krijgen of hadden gekregen, opdat zij niet ten laste van de plaatselijke overheid behoefden te vervallen. Met betrekking tot één geval werd aan het College van Gedeputeerde Staten mededeeling gedaan van af- schuiving van 'n armlastig gezin naar deze gemeente. e beslissing door de Kroon genomen was in ons nadeel. (Zie verder over afschuiving onder hoofdstuk Geneeskundige Armenzorg.) De driemaandelijksche controle is in het afgeloopen jaar voldoende tot haar recht gekomen, het belang daarvan is in vele opzichten gebleken. Aan 101 personen werd reisgeld verstrekt tot een bedrag van f 258— (vorig jaar 79 personen f273.05). Hieronder zijn begrepen de kosten voor reparatie aan woonwagens en vervoer van woonwagens. Gespecificeerd bedragen de kosten: reLskostenf 170.65, hiervan teruggevor- reparatie aan woonw. 19.10 derd f 15.90 vervoer van woonw. 68.25 Totaal f 258 Bijlage Q. 13 Aan begrafeniskosten werd betaald f 209.41 voor 10 begrafenissen. De teraardebestelling werd opgedragen aan de Zutphensche Begrafenisvereeniging in 9 gevallen, aan de R.K. Begrafenisvereeniging in 1 geval. De kosten bedroegen f 165.25 Contributiën 44.16 f 209.41 (vorig jaar f 211.42 6 begrafenissen). De kosten van een begrafenis, zijn verhaald op een naburige gemeente, die krachtens de wet hiervoor aan sprakelijk was; de kosten bedroegen f 18.50. Aan marktkooplieden en kleine venters werden in het afgeloopen jaar voorschotten verstrekt in totaal aan 47 personen. In totaal werd hiervoor f 2993.85 betaald (vorig jaar f 2528.26) d.i. gemiddeld per geval f 64.12 (vorig jaar f 63.20). De toestand van deze groep is vrijwel gelijk gebleven. Door de ventverorde- ning wordt het beunhazen op dit vak eenigszins voor komen, zoodat die verordening ongetwijfeld voor de hier bedoelde groep van belang is te noemen. Door het aanstellen van een bode is er een merk bare verbetering gekomen in het afbetalen van verleende voorschotten. In het afgeloopen jaar werd door 49 personen (vorig jaar 29) f 1084.75 terugbetaald (vorig jaar f 912.08) op de aan hun verleende voorschotten of gemiddeld f 22.35 (vorig jaar f 31.45). In het alge meen mag gezegd worden, dat de groep van markt kooplieden en kleine venters die zich tot het Burgerlijk Armbestuur om hulp hebben gewend, zich in het af geloopen jaar met het aan hen verstrekte voorschot grootendeels hebben weten te behelpen. In het afgeloopen jaar werden verschillende steun aanvragen ontvangen van schippers, die ten gevolge

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 166