Bijlage L. 26 342221/2 H.L. 397361/2 H.L. 360 222 6901 44 705 O, zoodat er meer verkocht en verwerkt zouden zijn dan verkregen 1969 H L Volgens schatting bedroeg de voorraad op 31 De cember 3500 H.L., makende een verschil van 5469 H.L. meer. welke hoeveelheid verrekend moet worden op het verbruik der ovens. Voor verhitting der ovens is alzoo gebruikt 30884 H.L., of per 100 K.G kolen 20.5 K.G. cokes. Onder de kleine hoeveelheden is begrepen een hoe veelheid van 6764 H.L. afgehaald op kaarten, verstrekt aan werkloozen en steuntrekkenden, die 10 cent reductie op den prijs hadden. Tengevolge hiervan moest de verkoop van groote partijen (handelaren) tot een zeer klein quantum (3700 H.L.) beperkt worden. VL Koolfeer* Voorraad 31 December 1936 100000 L Afgeleverd aan diversen315178 415178 L. Voorraad 1 Januari 1936 175000 Gemaakt240178 L. of per 100 K.G. kolen 3.80 L. VII. Gaswafer en zwavelzure ammoniak. In verband met de lage prijzen van de zwavelzure ammoniak werd ook dit jaar geen gaswater verwerkt, en het geproduceerde water niet gemeten. Transport diversen en op rekening grof geklopt bries Bijlage L. 27 VIII. Drukking. Deze bleef onveranderd 44 m.M. IX Gas- en cokesprijzen. In de gasprijzen kwam in zooverre verandering, dat voor verbruikers boven 2000 M3. per jaar de mogelijkheid werd geopend gas te betrekken tegen het tarief als volgt 2000 M3.— 4999 M3. a4l/2Ct. per M3. (afgel. 67352 M3.) 5000 14999 „4 138249 15000 „—24999 „31/2 36664 25000 en meer 3 97054 alles plus vastrecht. Het gewone tarief is f 0.10 of f 0.05 per M3. In het laatste geval verhoogd met f 1.50 per maand voor vastrecht. Voor gas geleverd over penningmeters geldt hetzelfde tarief. In de cokesprijzen kwam geen verandering en bleef deze het geheele jaar f 0.50 voor grove cokes (afgehaald). f 0.60 geklopte- of parelcokes (afgehaald). X. Financiëele resultaten. Aan de gemeente Zutphen kon een zuivere winst worden uitgekeerd van f 18107.70. Voor een volledig overzicht van de finantiëele resul taten verwijzen wij naar achterstaande Balans en Verlies- en Winstrekening. ZUTPHEN, Juli 1936. De Bedrijvencommissie, C. A. WEERSMA-VAN DUIN, Voorz. J. B. GOSSELAAR BEERTA, Secretaris.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 115