VERSLAG GELDERSCHE VEREENIGING VOOR KUNSTNIJVERHEID JAAR 1935 Bijlage H. 2 Kath. Meisjesschool 3 gevallen. Chr. lag. school Oude Wand geen Dav. Evek. str. geen Leeuweriklaan geen In totaal werden dus van het Openb. lager onderwijs 52. van het Katholiek lager onderwijs 12, en van het Prot. Chr. lager onderw. geen enkel geval van school verzuim bij de Commissie aanhangig gemaakt. De Commissie kon slechts 9 maal het verzuim als geoorloofd, of ten minste verschoonbaar rapporteeren, en moest 55 maal het „ongeoorloofd uitspreken. Omtrent de oorzaken van het verzuim valt weinig nieuws te vermelden als gewoonlijk kwamen als oor zaken voor voorgewende kleine ongesteldheden, uitgaan met de ouders, het op kleinere broertjes en zusjes passen, maar ook het bekende „sluipertje maken". Na tuurlijk werd den ouders steeds met ernst hun plicht onder het oog gebracht, hunne kinderen toch trouw ter school te zenden. Dat dit op den duur niet zonder invloed kan blijven, blijkt o.i. wel uit het gestadig afnemen van het schoolverzuim. Een tiental jaren terug bedroeg dit steeds tusschen de 120 en 180 gevallen en om ons tot de laatste jaren te bepalen in 1933 waren er 86, in 1934 81 en in 1935 64 ge vallen van relatief schoolverzuim. De Commissie meent dan ook met blijdschap te mogen constateeren, dat haar arbeid niet vruchteloos is. Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 Febr. 1936. Namens de Commissie voornoemd, A. K. KLAREN, Voorzitter. G. W. ORMEL, Secretaris. ZUTPHEN, Febr. 1936. Bijlage I. DER

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 99