V- R Bijlage G. 2 Leerlingen. Op 31 Dec. 1935 bedroeg het aantal leerlingen a. Leeuwerikstraat 118 (1933—118; 1934—118) b. Paardenwal 254 (1933—240; 1934—247) c. Hoven 108 (1933— 83; 1934—109) Op school Paardenwal betaalden 27, school Hoven 1 leerling geen schoolgeld. Verleden jaar waren deze getallen resp. 54 en 5 en is deze verbetering in hoofd zaak te danken aan de prettige hulp, die de commissie van den Directeur van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Zutphen mocht ondervinden. Bijdragen. Aan schoolgeld werd ontvangen a. Leeuwerikstraat f 1079.— b. Paardenwal f 391.30 c. Hovenf 223.65 Het gemeentelijk subsidie bedroeg f 14500. Gebouwen. De gebouwen verkeeren in goede staat van onder houd. Onze commissie wil Uw college nog wijzen op de groote wenschelijkheid van het uitbreiden van het aantal localen van de school aan den Paardenwal. Voor een deel is nu vaak het leslocaal ook speellocaal. Mis schien ware zonder groote kosten een locaal van school C aan te trekken. Namens de commissie, C. A. WEERSMA—VAN DUIN. Presidente. W. C. SCHIERBEEK, Secretaris. Bijlage H. VERSLAG van de Commissie tot WERING VAN SCHOOLVERZUIM te Zutphen over het jaar 1935. Aan den Raad der Gemeente Zutphen. Overeenkomstig het bepaalde bij art. 16 van het Huish. Regl. der Commissie tot Wering van School verzuim (Gem. blad no. 128), hebben wij de eer U het onderstaande verslag over het jaar 1935 aan te bieden: In de samenstelling der Commissie kwam geen ver andering. In de eerste vergadering des jaars werd het aftredend Moderamen herkozen n.l. de heeren A. K. Klaren, Voorz.H. J. v. d. Berg, 2e Voorz. G. W. Or mei, Secr. G. N. Hagenaar. 2e Secr. Het aantal vergaderingen der Commissie bedroeg 16. Van den Heer Inspecteur v. h. L. O. ontving de Commissie ingevolge art. 12 van de gewijzigde Leer plichtbeschikking, no. 5263, 64 kaarten model II en kennisgeving van 3 gevallen van absoluut schoolver zuim. Wat deze laatste betreft, mocht de Commissie het genoegen smaken, dat na samenspreking met de ouders, de kinderen terstond op de katholieke scholen geplaatst werden. De 64 gevallen van gewoon school verzuim, waren opvallend onregelmatig over de lagere scholen verdeeld, zooals uit onderstaande blijkt School A2 gevallen C E F G H Hoven Kath. Jongensschool 1 14 4 10 19 2 9

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 98