Bijlage F. 8 Van de verschillende werkzaamheden, die mij zijn opgedragen, heb ik gemeend, het zwaartepunt te moeten 'e99en in het volledige onderzoek. Hieronder bevindt zich een overzicht van de scholen, die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. In genoemde gemeenten hebben alle scholen, op één enkele uitzon dering na, zich aangesloten. Ik heb den indruk, dat ik de mij opgedragen werk zaamheden door tijdsgebrek niet geheel zal kunnen volbrengen. Het volledige onderzoek is het belangrijkste, maar tevens het meest tijdroovend. Een vaste school- verpleegster zou mij hierbij veel tijd besparen, (wegen, meten, opnemen van gezichts- en gehoorscherpte). Verder ben ik geheel aan de schooltijden gebonden, behalve op enkele buitenscholen, waar gelegenheid is tusschen morgen- en middagschooltijd door te werken. Op vrije middagen en na 4 uur (dikwijls 3 uur) ben ik tot werkeloosheid gedoemd. Dit bezwaar zou groo- tendeels ondervangen kunnen worden door zittings lokalen in enkele centra (Zutphen, Lochem). De onderzoeklokalen zijn dikwijls primitief en (of) geimproviseerd en bestaan uit In 33 gevallen uit het kamertje van het schoolhoofd of leermiddelenkamer. een klasselokaal, dat vrijgemaakt wordt. 3 een gymnastieklokaal. Voor het resultaat der werkzaamheden verwijs ik naar de bijlage, welke cijfers mijns inziens geen nadere toelichting behoeven. Het groote aantal kinderen met onopgemerkte afwij kingen en het groote aantal kinderen met nerveuse afwij- kingen, heeft mij sterk getroffen. ZUTPHEN, 24 Dec. 1935. De Schoolarts, L. v. d. WILK. Bijlage F. 9 GEMEENTEN. Aantal scholen Aantal leerlingen Totaal Gemeente Zutphen. Bewaarscholen 4 620 Openbare lagere scholen 7 1529 Bijzondere lagere scholen 5 1041 3190 Gemeente Angerlo. Openbare lagere scholen 1 98 Bijzondere lagere scholen 1 43 141 Gemeente Gorssel. Openbare lagere scholen 5 746 Bijzondere lagere scholen 3 360 1106 Gemeente Lochem. Bewaarscholen 1 98 Openbare lagere scholen 4 488 Bijzondere lagere scholen 2 152 738 Gemeente Voorst. Bewaarscholen 1 77 Openbare lagere scholen 10 1185 Bijzondere lagere scholen 9 1243 2505 Totaal 53 7680

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 95