Bijlage F. 6 goedkeuring zijner instructie en van het reglement van orde. Het eerste was daaraan toe te schrijven dat door het gemeentebestuur van Voorst niet eene volledige opgave der schoolgaande kinderen van het bijzonder onderwijs was ontvangen, zoodat het scheen alsof het vereischte aantal van 8000 schoolgaande kinderen niet bereikt was. Sedert is eene suppletoire opgave ontvangen zoodat het aantal schoolgaande kinderen, waarover de zorg van den schoolarts zich uitstrekt over 1935 bedroeg gemiddeld 7927. n.l. in Zutphen 3552, in Voorst 2414, in Gorssel 1098, in Lochem 726 en in Angerlo 137. Over de laatste 4 maanden van het afgeloopen jaar hebben de kosten bedragen f 2621.77, hiervan komt ten laste der provincie f 1310.88 en van de samen werkende gemeenten f 1310.88, dus per kind f0.161/.. Blijkens de ontwerp-begrooting voor 1936 worden voor dat jaar de kosten geraamd op f 7033.33, waarvan komt ten laste der provincie de helft of f 3516.67 en van de samenwerkende gemeenten de rest. Dat wordt dus vermoedelijk f 0.4435 per kind. Aldus vastgesteld in de vergadering der Kring commissie op Januari 1936. De Voorzitter, Mr. G. J. H. WAGENER. De Secretaris-penningmeester, L. R. WENTHOLT. Bijlage F. 7 JAARVERSLAG van den SCHOOLARTS. KRING ZUTPHEN. Dit eerste jaarverslag, dat reeds eenige maanden na mijn indiensttreding verschijnt, wil ik benutten om de Commissie van bovengenoemden dienst dank te zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen, door mij per 1 September 1935 de taak van schoolarts in genoemden kring op te dragen. Allereerst stond ik voor de taak de dienst in te richten en mij in het ressort te oriënteeren, waarmee 11maand voorbijging. Ik dank het dagelijksch bestuur voor de vrijheid in vele opzichten, die mij bij het op zetten van den dienst gelaten werd. De administratieve opzet werd in hoofdzaak ontleend aan de schoolartsendiensten van Amsterdam en den Helder. Van alle modellen en kaarten van kaartsystemen sluit ik hierbij een exemplaar in (gefingeerd ingevuld) en spreken deze mijns insziens voor zichzelf. Bij het ont werpen en bestellen van alle modellen en kaartsystemen werd ik terzijde gestaan door den heer Baptist, hoofdcommies bij het stadhuis te Zutphen, wien ik daarvoor veel dank verschuldigd ben. Tot heden blijkt deze administratie goed te voldoen. Van de hoofden der scholen, onderwijzend personeel en de huisartsen ondervind ik, op enkele uitzonderingen na, veel medewerking. De belangstelling der ouders is goed, getuige 96 opkomst bij het volledig onderzoek. Waar het onderzoek op de scholen moet plaats vinden, moeten alle hulpmiddelen meegevoerd worden mijn auto is hiertoe verbouwd geworden. Aangeteekend wordt nog dat de goedkeuring op de benoeming van dr. van de Wilk ontvangen is bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 Januari 1936 No. 355 en dat over de redactie van het arbeidscontract, de instructie en het reglement van orde nader overleg met het college gevoerd wordt.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 94