Bijlage F. 4 zij het volhardend streven van het college gelukt in 1935 den eersten kring te vormen. Toegetreden tot dezen kring zijn de gemeenten Zutphen, Angerlo, Gorssel, Lochem en Voorst; alle besturen van de daarin gelegen inrichtingen van bij zonder onderwijs met uitzondering van die der Katholieke scholen in Angerlo en een in Lochem hebben zich bij den schoolartsendienst aangesloten, en de heer Keur- schot mocht het als eene bekroning van zijn streven in dit opzicht beschouwen, toen hij op 9 Mei 1935 het bestuur van dezen kring in het gemeentehuis te Zutphen kon installeeren. Op 24 Juni d.a.v. had de eerste vergadering van het kringbestuur plaats, welk bestuur bestaat uit deheeren Mr. G. J. H. Wagener, R. van Luttervelt, Mr. A. C. Baron van der Feltz, L. R. Wentholt, Jhr. R. M. J. F. L. van Grotenhuis, respectievelijk vertegenwoordigers der gemeenten Zutphen, Lochem, Voorst, Gorssel en Angerlo, zoomede ds. P. M. de Jong, namens de Protestantsche schoolbesturen, en de heer F. Deurvorst, namens de R.K. schoolbesturen. De vergadering werd nog bijgewoond door Dr. J. van der Hoeven, vertegenwoordigende de Federa tieve commissie der vereeniging voor de hygiëne van Moeder en Kind. In deze vergadering werd de heer Wagener be noemd tot Voorzitter en de heer Wentholt tot secre taris-penningmeester, een reglement van orde werd voor de kringcommissie vastgesteld en eene instructie voor den schoolarts, wiens finantiëele positie nader werd geregeld als volgt aanvangssalaris f 5000.— 's jaars, te verhoogen met tien jaarlijksche verhoogingen van f 100. tot f 6000.voorts eene vergoeding van Bijlage F. 5 f 1000.— per jaar voor reis- en verblijfkosten en f 500. jaarlijks voor het sluiten van een pensioenverzekering, door den schoolarts zelf te zijnen behoeve af te sluiten, doch waarvan jaarlijks aan de kringcommissie of aan het dagelijksch bestuur het bewijs van voldoening moet worden getoond. Ten slotte werd met ingang van 1 September voor den tijd van vijf jaren met algemeene stemmen tot schoolarts benoemd de heer L. v. d. Wilk, arts te Amsterdam. Zijne verhouding tot de commissie zal worden ge regeld op den voet van een arbeidscontract. Het is hier de plaats den dank der commissie uit te spreken tegenover den inspecteur voor de Volksgezond heid dr. L. A. Veeg er te Nijmegen en den vertegen woordiger der Federatieve Commissie dr. J. van der Hoeven te Eefde voor de welwillendheid, waarmede zij ons geholpen hebben uit de talrijke sollicitanten een voordracht voor de benoeming van den schoolarts op te maken. De heer van de Wilk heeft op 1 September zijne functie aanvaard. De regeling van de administratie en van de te volgen werkwijze nam eenigen tijd in beslag, maar toen dat alles gereed was, is hij met de eigenlijke werkzaamheden begonnen. Hoe het daarmede nu gesteld is, kan blijken uit het aan de leden der commissie toegezonden verslag van den schoolarts. We hebben den indruk verkregen dat zijne benoeming eene gelukkige keuze is geweest. De op die benoeming noodige goedkeuring van Ge deputeerde Staten was op 31 December 1935 nog niet afgekomen, evenmin de van dat college gevraagde

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 93