Bijlage F. VERSLAG van de Commissie voor den SCHOOL- ARTSENDIENST in den kring Zutphen over het jaar 1935. Reeds in het jaar 1931 is het college van Gedeputeerde Staten onzer provincie begonnen met pogingen om kringen van gemeenten te vormen ten behoeve van de regeling van het gemeenschappelijk geneeskundig schooltoezicht en tot het instellen van een gemeen- schappelijken schoolartsendienst voor de scholen voor openbaar lager- en openbaar voorbereidend lager onder wijs, alsmede de openbare bewaar- en kleuterscholen, benevens voor alle deze scholen voor bijzonder onderwijs, welker besturen dat toezicht over de onder hun beheer staande scholen zouden wenschen uit te strekken en zich zouden willen verbinden aan de uitvoering van de voor dien dienst vast te stellen bepalingen mede te werken. In afwachting dat het Rijk deze aangelegenheid tot zich zal trekken wilde de Provincie het oprichten van zulke kringen mogelijk maken door toezegging van eene bijdrage van 50 der te maken kosten tot een bedrag van ten hoogste f 4000 's jaars per kring, waarbij als eisch werd gesteld dat elke kring ongeveer 8000 school gaande kinderen zou omvatten, omdat aangenomen wordt dat een kring van dien omvang aan een aan te stellen schoolarts een behoorlijke werkkring zal ver schaffen. Aanvankelijk hadden deze pogingen, die vooral op aandringen van het lid van Gedeputeerde Staten den Heer J. B. L. Keurschot ondernomen werden, niet het gewenschte resultaat, doch ten slotte is het dank

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 92