Bijlage E. 12 School Hoven. 3 Schoolvergaderingen. Onderwerp Leermiddelen opgeven. Bespreking school reisje naar Den Haag. Bespreking school feest. Geen besluiten. Ouderavond één. Onderwerp: Bespreking schoolfeest. Chr. School Oudewand. Geen schoolvergaderingen. Ouderavond één. OnderwerpKijkjes in onze schoolhuishouding. Chr. School David Evekinkstraat. Geen schoolverga deringen. Ouderavond één. onderwerp „Rapportcijfers en nog wat". Chr. School Leeuweriklaan. 2 schoolvergaderingen. On derwerp Rapporten, overgaan. Klasse- indeeling methode. Ouderavond één. OnderwerpStraffen. Nieuwe projectielantaarns vertoond. R.K. M.U.L.O. School. 3 schoolvergaderingen. Onder werp: le Tuchtmaatregelen op school. 2e Bespreking vak Geschiedenis. 3e Bespre king Wiskunde. Geen ouderavonden. R.K. Jongensschool. 3 schoolvergaderingen. Onderwerp: le Leerplichtwet; 2e Aardrijkskunde On derwijs. 3e St. Nicolaasfeest. Geen ouderavonden. R.K. Meisjesschool. Geen schoolvergadering. Geen ouderavonden. Bijlage E. 13 Godsdienstonderwijs aan de scholen wordt bezocht door Naam der School Aantal leerlingen. School A 38 C 31 D 156 E 27 „F 28 G 30 H 23 Hoven 25 Chr. School Oudewand allen David Evekinkstr. Leeuweriklaan R.K. Jongensschool allen R.K. School voor U.L.O. allen R.K. Meisjesschool allen De Commissie van Toezicht L.O. hield ook in 1935 geregeld haar vergaderingen. In spoedeischende geval len werd door het dagelijksch bestuur beslist. Op verzoek van B. en W. bracht zij wederom ver schillende adviezen uit. De samenstelling der Commissie is als volgt Voor de categorie ouders van kinderen die de lagere school bezoeken. G. Fuhri Snethlage aftr. 1941 L. van Veen aftr. 1938

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 89