Bijlage E. 10 Het verzuim zonder geldige reden blijkt zeer gering te^zijn^_hetgeen blijkt uit de volgende opgave. Aantal schoolvergaderingen en ouderavonden en behandelde onderwerpen. School A. 3 Schoolvergaderingen. Onderwerp: Aan vrage leermiddelen, bevordering der 1.1., regeling van het Sint-Nicolaasfeest. 1 Ouderavond. Onderwerp Schilders der Gouden Eeuw. Bijlage E. 11 School C. 2 Schoolvergaderingen in periode van Januari—Augustus. Onderwerpen Aan vrage leermiddelen en overgang. Tusschen Augustus en Januari werden onderlinge besprekingen gehouden. Geen ouderavond. School D. 11 Schoolvergaderingen. Onderwerp Overgaan van leerlingen, gedrag, bevor dering van leerlingen, e.d. interne aan gelegenheden. Geen ouderavonden. School E. 2 Schoolvergaderingen. Onderwerp: Over plaatsing. Opmaken leermiddelenlijst, alge- meene orde-maatregelen. Geen ouderavonden. School F. 3 Schoolvergaderingen, Onderwerp: le Nieuwe taalmethode Donkersloot en van Slooten2e splitsing der leerlingen in de 5e in plaats van de 6e klas3e Overgang 4e Demonstratie aan het eind van den cursus5e Wel of geen opvoering van een comediestuk aan het eind van den cursus 6e Rapportenpunt 2 en 5 ver worpen. Geen ouderavonden. School G. 2 Schoolvergaderingen. OnderwerpAan vrage leermiddelen en overgang der leer lingen. Besluit: Nieuwe taalmethode aan te vragen: één ouderavond, geen opgave van onderwerp. School H. 2 Schoolvergaderingen. OnderwerpAan vrage leermiddelenovergang leerlingen. Besluit: van September 1935 af proef te nemen met het uitreiken van rapporten. Geen ouderavonden. Naam der school School A Hoven Chr. School Oudewand David Evekinkstr Leeuweriklaan R.K. Jongensschool School voor ULO Meisjesschool Ongeoorloofd klitgcdrukt verzuimde schooltijden. 21 4 12 39 74 procenten van het totaal aantal schooltijden. 20 310 V22 0.6 Vis 0.01 0.6 1.35 0.07

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 88