Bijlage D. 32 VI. Christelijk Lyceum. (Afd. H.B.S.-A., litterair-economische H.B.S. Afd. H.B.S.-B., mathematisch-physische H.B.S. en Afd. Gymnasium.) Personeel. De sinds Juli 1934 bestaande vacature, ontstaan door het overlijden van ds H- Hummelen, werd met ingang van 1 Sep tember 1935 vervuld door ds J. W. de Jager. De tijdelijke afwijking van deuren tabel, bestaande in het vervallen van 4 der 8 uren Bijb. Geschiedenis in den Onderbouw, hield met 1 September '35 dientengevolge op. Bijlage D. 33 In het begin van 1935 werden gedurende eenigen tijd de lessen van de leeraren D. d e Bruin en drs J. M. Hu mm el en, die door ziekte verhinderd waren hun werk te ver richten waargenomen resp. door drs K. V egter en drs A. J. van Koeveringe. Op 14 December 1935 leed de school een zwaar verlies door het overlijden van den heer H. Voorthuis, gedurende vele jaren aan de school verbonden en gedurende een zeer groot deel dier jaren waarnemend rector van de school. In zijn plaats werd benoemd drs W. H. Vermooten, leeraar aan de Chr. H.B.S. te Utrecht. Leerlingen. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Sep tember 1935 Aantal LEERAREN LEERVAKKEN uren per week dr P. Doornenbal, rector Wis- en Werktuigkunde 7 ds C. van Paassen Kerkgeschiedenis en Hebreeuwsch 8 ds P. M. de Jong Bijb. en Kerkgeschiedenis 7 ds J. W. de Jager 7 dr A. J. van Ditmarsch Wis- en Werktuigkunde 30 drs J. M. Hummelen Natuur- en Wiskunde 25 dr H. Lier Scheik., Wisk. en Cosmographie 25 D. de Bruin Natuurl. Historie 15 mr E. Visser Staatsinrichting en Staathuishoudk. 11 drs W. H. Vermooten Aardrijkskunde 24 drs J. Bax Geschiedenis en Nederlandsch 30 dr J. J. van Manen Latijn, Grieksch, Oude Geschied. 24 Mej. dra A. S. J.A.Baarbé 24 drs A. van Griethuysen >t 24 T. Steenstra Nederlandsch 33 Mej. dr A. L. C. Kromsigt Fransch 19 Mej. dra J. Humfeld Fransch 22 drs H. van Bohemen Duitsch 33 S. Dijkman Handelswetenschappen 13 C. v. d. Waals Wiskunde, Teekenen 30 P. Dobbenga Lich. oefening (jongens) 20 Mej. G. C. J. Straatman (meisjes) 11 Mej. A. Dijkman Handwerken (meisjes) 5 Klasse Mannelijke leerlingen Vrouwelijke leerlingen. Totaal I a 15 4 19 Ib 15 4 19 11 a 22 2 24 lib 16 6 22 Ilia 11 8 19 III b 16 4 20 IV a 3 5 8 Va 9 5 14 IV b 14 3 17 Vb 11 11 III 6 4 10 IV 6 4 10 V 10 5 15 VI 7 1 8 T otaal 161 55 216

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 81