Bijlage D. 28 Leerlingen. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Jr nuari 1935 Van de mannel. leerlingen kon dus 18%, van de vrouwelijke leerlingen 13% niet be vorderd worden. Het eindexamen werd afgenomen ten over- Van 1 Januari 1935 tot het einde van den cursus werden 3 mannel. en 1 vrouwel. leerlingen afgeschreven. De bevordering van leerlingen tot een hoogere klasse had den volgenden uitslag 29 staan van de Commissie van Toezicht op het M.O. en een commissie uit vertegen woordigers van den handel. Het schriftelijk eindexamen van 4 t/m 15 April, het mondeling op 16 April. Het diploma voor Nederl. Handelscorrespondentie werd be haald door 1 mannel. candidaat. Afgewezen 1 mannel. candidaat. Duitsche Handelscorrespondentie 4 mannel. en 2 vrouwel. candidaten. Afgewezen 2 mannel. candidaten. Engelsche Handelscorrespond. 6 mannel. candidaten. Afgewezen 1 mannel. candidaat. Boekhouden, enz. 9 mannel. candidaten en 1 vrouwel. candidaat. Afgewezen 1 mannel. candidaat. Stenographic 1 mannel. en 2 vrouwel. candidaten. Afgewezen geen. Machineschrijven 9 mannel. en 10 vrouwel. candidaten. Afgewezen 1 mannel. candidaat. Bij den aanvang van den nieuwen cursus keerden van de bevorderden 7 mannel. en 3 vrouwel. leerlingen niet terug. Van de niet bevorderden 6 mannel. en 1 vrouwel. leerlingen. Bij het begin van den cursus 1935 werden 47 nieuwe leerlingen toegelaten, als volgt over de klassen verdeeld Uit de gemeente Zutphen Vrouwelijke leerlingen. Mannelijke leerlingen Niet bevorderd Niet bevorderd Totaal vorderd vorderd Klasse i Mannelijke leerlingen. Buiten Zutphen Totaal Klasse Totaai j 74 Vrouwelijke leerlingen Totaal I II III IV H.W. IV Eng. IV Dui. IV Ned. IV Sten. Totaal I 63

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 79