Bijlage D. 26 Hiervan woonden 41 leerlingen inZutphen, 34 in een andere gemeente. Van gemeentewege werden aan 12 leer lingen leermiddelen verstrekt. Gebouw en De vloeren van 2 der bovenlokalen en Meubilair. gangen werden vernieuwd. Verder vond het gebruikelijke onderhoud plaats. Bijlage D. 27 V. Gemeentelijke Handelsavondschool „Mercurius". Personeel. Het personeel aan de school verbonden was op 31 December 1935 als volgt samen gesteld De tijdelijke benoemingen van de heeren D. A. van Arragon en J. Hoevers werden wederom met een jaar verlengd. Ten gevolge van ziekte konden 23 uren, tengevolge van familieomstandigheden 2 uren niet ge geven worden. Deze uren bleven onvervuld. De verdeeling over de daarbij betrokken leerkrachten was als volgt A. Broekhuizen 15 Kroese3 S. Dijkman2 K. Koiter2 M. N. H. Leijs. 3 Klasse Mannelijke leerlingen. Vrouwelijke leerlingen Totaal. I 21 5 26 11 15 7 22 III 17 1 18 IV 7 2 9 Totaal 60 15 75 LEERAREN. LEERVAKKEN. Aantal uren. G. W. 't Hart, Dir. Wiskunde, Handelswetensch. 9 A. Barto Stenographic en Machineschrijven 8 A. Broekhuizen Engelsche Taal en Aardrijkskunde 5 K. Koiter, waarn. dir. Engelsche Taal en Correspondentie 7 J. Kroese Fransche en Ned. Taal en Cor respondentie 5 M. N. H. Leijs Handelswetenschappen. 5 J. C. Lindeman Duitsche Taal en Correspondentie 7 S. Dijkman Handelswetenschappen 6 D. A. van Arragon (tijd.) Nederl. Taal en Schrijven 5 J. Hoevers (tijd.) Nederl. Taal 5 Totaal 62

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 78