Tijlage D. 24 De uitslag der bevordering naar een hoogere klasse was als volgt Van de jongens kon dus 22 van de meisjes 25 niet bevorderd worden. Aan het eindexamen, dat werd afgenomen ten overstaan van de Commissie van Toezicht op het M.O. en een Commissie uit ver tegenwoordigers van Handel en Nijverheid namen 12 jongens en 4 meisjes deel. Het schriftelijk gedeelte had plaats van 24 Juni t/m 4 Juli, het mondeling op 9 en 10 Juli, terwijl op laatstgenoemden dag tevens de uitslag werd bekend gemaakt. Er slaagden 11 mannel. en 3 vrouw, leer lingen, terwijl 1 mannel. en 1 vrouwel. leer ling werden afgewezen. De namen der geslaagden zijn W. Bögemann J. Elsbeek J. Hanouwer; J. Jaarsma S. Leeraar Hetty Morhee P. PuitJ. RouwenhorstG. Schwab W. SpruitRiek Verbeek H. Vredegoor J. WinkelJo v. d. Wisse. Van de geslaagden ging 1 mannel. leerling Bijlage D. 25 naar de H.B.S., 7 mannel. en 3 vrouwe!, leerlingen werden werkzaam gesteld op kan toor of in handel en industrie, terwijl 3 mannel. leerlingen voorloopig thuis werkzaam waren. De afgewezen leerlingen keerden niet terug, doch vonden een werkkring. Bij het begin van den nieuwen cursus keerden van de bevorderden 1 vrouwel. leerling uit klasse II en van de niet bevor derden 1 mannel. leerling uit klasse II niet terug. Toelatings- Dit werd gehouden op 1, 2 en 8 Juli. examen. Tusschen 1 September en het einde van het jaar verliet 1 mannel. leerling uit klasse II de school. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 De cember 1935 Klasse Mannelijke leerlingen Vrouwelijke leerlingen Aantal Be vorderd Niet bevorderd Aantal Be vorderd Niet bevorderd I II III 17 15 9 13 12 7 4 3 2 6 4 2 5 2 2 1 2 Totaal 41 32 9 12 9 3 Klasse Mannelijke leerlingen Vrouwelijke leerlingen Aantal Geslaagd Af gewezen Aantal Geslaagd Af gewezen I II III 19 1 3 17 1 3 2 5 4 1 Totaal 23 21 2 5 4 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 77