Bijlage D. 22 IV. Gemeentelijke Handelsschool met 4-jarigen cursus. Het personeel aan de school verbonden was op 31 Dec. 1935 als volgt samengesteld De heeren Derksema en Goedhart, Mevr. Rubé—Lijsen en Mej. Mulder werden voor het schooljaar 1935—1936 wederom tijdelijk benoemd. Tengevolge van ziekte der leerkrachten konden 656 uren, tengevolge van familie en andere omstandigheden 23 uren niet gegeven worden. Totaal 679 uren. Hiervan werden 561 uren vervangen en 118 uren niet ver vangen. Bijlage D. 23 Voor de verschillende leeraren bedroeg het aantal door hen verzuimde en door hen waargenomen uren als volgt De heer de Bruin behoort niet tot het personeel der school, doch nam tijdelijk eenige uren van den heer Klaver waar. Leerlingen Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Ja nuari 1935 Tusschen 1 Januari 1935 en het einde van hetschooljaar verlieten 3 mannel. en 2 vrouwel. leerlingen de school. LEERAREN. LEERVAKKEN. G. W. 't Hart, Dir. A. Barto A. Broekhuizen A. Janssen J. Klaver J. Kroese M. N. H. Leijs J. L. Lindeman W. A. Montfoort Mej. J. M. Vrugtman Mej. J. E. van der Worp mr R. P. J. Derksema (tijd.) dr H. Goedhart (tijd.) H. J. Rubé Mevr. M. RubéLijsen (tijd.) Mej. W. C. Mulder (tijd.) Handelsrekenen Stenografie en machineschrijven Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde, Schrijven, Natuurk. (kl. 1) Plant- en Dierkunde Staatsinricht., Fransche taal en corr. Boekhouden, Handelskennis en Recht Duitsche taal en Correspondentie Teekenen Nederl. taal en Correspondentie Geschiedenis (klasse 1) Engelsche taal en Correspondentie Staathuishoudkunde Natuur- en Scheik., Warenkennis Lichamelijke oefening Lichamelijke oefening Vrouwelijke handwerken Totaal NAMEN. Afwezig. Vervangen. G. W. 't Hart 387 A. Broekhuizen 29 6 J. Klaver 537 5 J. Kroese 8 41 M. N. H. Leijs 11 J. L. Lindeman 6 26 Mej. J. M. Vrugtman 69 5 Mej. J. E. v. d. Worp 7 mr R. P. J. Derksema 9 dr H. Goedhart 10 48 De Bruin 36 Niet vervangen 118 Totaal 679 679 Klasse Mannelijke leerlingen. Vrouwelijke leerlingen. Totaal. I 17 6 23 II 16 4 20 III 10 3 13 IV 13 5 18 Totaal 56 18 74

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 76