'4S- Kit, Bijlage D. 18 III. Nijverheidsavondschool. Personeel. Dit was op 31 December als volgt samen gesteld Op 1 Januari telde de school 165 leer lingen, verdeeld als volgt le klasse 23, 2e klasse 15, 3e klasse 14, 4e klasse 47, 5e klasse 22 en de cursussen 44 leerlingen. Tusschentijds vertrokken om verschillende redenen 11 leerlingen, zoodat op het einde van den cursus de verdeeling was als volgt: le klasse 22, 2e klasse 14, 3e klasse 13, Bijlage D. 19 4e klasse 47, 5e klasse 21 en de cursussen 37 leerlingen. Totaal dus 154. Eindexamen. Aan het einde van den cursus werd een eindexamen afgenomen, waaraan alle leerlin gen uit de 5e klasse deelnamen. Als gemachtigde van de Commissie van Toezicht op het M. O. werd aangewezen dr R. L. Wentholt, die de eerste verga dering van de examencommissie heeft bijge woond. Het werd afgenomen door den Directeur en de Leeraren terwijl als gemachtigde van de Commissie van Toezicht op het M.O. aanwezig was de heer L. J. S p i e r als plaats vervanger van dr R. L. Wentholt, die verhinderd was te komen. De namen der canditaten aan wie een diploma kon worden uitgereikt zijn G. Addink, F. J. Boegborn, J. A. Heyink, H. Z. Jansen, G. W. Kabbes, D. W. Kre- mer, H. F. Leunk, J. Lamberts, W. J. Lam- mers, H. Marks, E. Meijlink, J. W. Penne- kamp, J. Palsenberg, A. A. Radstake, G. J. Stegeman, A. Slotboom, H. Tijmans en D. Tijmans. Totaal 18. Bij het uitreiken der diploma's was even eens aanwezig de Wethouder van Onderwijs mr J. Wag ener, die evenals de heer J. L. Spier en de Directeur eenige toepasselijke woorden tot de leerlingen sprak. Bevorderd werden tot de 2de klasse 16 leerlingen, tot de 3de klasse 11, tot de 4de NAMEN. J. Kruys Voorberge, Dir.-Leeraar J. Mekkink A. v. Aartsen E. J. Wassink W. O. Eskes dr A. C. de Koek J. Strubbe F. Hartsuiker G. Rubingh T. Koopmans H. J. Leferink C. Versteeg M. L. de Grip A. J. te Linde D. Jansen Venneboer P. J. A alders M. D. P. Avis G. J. Geels H. J. Scbuppers A. Dekker Vakken van onderw. Lijn- en vakteekenen Hand- en vakteekenen Handteekenen Ned. Taal en Lezen Ned. Taal en Lezen Natuur-en Werktuigk. Wisk. en Ned. Taal Lijn- en vakteekenen Hout- en marmerschild. Boekhouden Wiskunde en rekenen Vaktheorie typogr. Bevoegdheid. Concierge M2, Handt. L.O. Ma M.O., N Ila Hoofdakte Hoofdakte dr Wis- en Na tuurkunde Hoofdakte, Wisk. L.O. Md Mf Mf N3 N3 Ne M.O. Hoofdakte, Wis kunde L.O.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 74