16 mr B. G. Wildervanck de Blécourt, ir H. W. de Kruijff, W. van Hall, H. W. A. Behrens, J. M. Ubbens, ds M. Onnes en C. Veerdig. Tot hun plaatsvervangers werden benoemd de heeren D. L. ten Dijk, mr J. H. Jonas, ir F. W. Honig, ir J. W. Akkerman, M. S. Gerbrandy, H. J. Smith, ir R. C. Jonkman en Mej. dr H. J. Reesin k, allen te Zutphen. Deze benoeming was goedgekeurd bij be schikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 April 1935 No. 5730 Afd. V.H.M.O. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland had als haar vertegenwoor diger aangewezen den heer G. van Nek en als zijn plaatsvervangers de heeren Tj. Was senaar en C. van Gelder, allen te Zutphen. Het schriftelijk examen had plaats 23, 24, 27, 28, 29 en 31 Mei 1935, het mondeling gedeelte op 24 en 25 Juni 1935. In de eind- vergadering van 25 Juni 1935 werd de uitslag vastgesteld en aan de candidaten mede gedeeld. Aan alle candidaten kon het einddiploma worden uitgereikt, te weten aan Mej. H. G. J. Besselink, Mej. W. van Dijk, A. Horsting, B. G. Jansen, Mej. A. Kroese, H. Lammers, F. J. Luchtenberg, W. Nieuwenhuizen, G. Rakhorst, E. Sna- Bijlage D. 17 tager, G. Tamboer, Mej. J. J. Tuyt en H. W. Zoomers. Omtrent hun verdere bestemming is het volgende bekend 2 studeeren aan de Handels Hoogeschool te Rotterdam 2 volgen een cursus aan een Schoevers- school 1 werd benoemd tot administratieve kracht bij den Ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht te Zutphen 1 is in militairen dienst 4 hebben een betrekking gevonden op kantoor 2 zoeken nog een betrekking. Programma en In programma en uurverdeeling kwam in Onderwijs. 1935 geen enkele wijziging. Hetgeen in de rubriek H.B.S. met 5-jarigen cursus is gezegd omtrent ouderavonden en lezingen geldt ook voor de Hoogere Handels school. De lessen in het Fransch werden in den Cursus 1935/1936 gegeven door den leeraar A. J. M. Bruggemeijer. Voor de lich. oef. zijn de meisjes der beide hoogste klassen gecombineerd met die der H.B.S. Voor de jongens zijn beide klassen gecombineerd. Voor de meisjes geldt hetzelfde voor vrouwelijke Handwerken. Meubilering, Hiervoor kan verwezen worden naar het- Bibliotheek en 9een werd medegedeeld in dezelfde rubrieken Leermiddelen, van de H.B.S. met 5-jarigen cursus.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 73