\L[0 Bijlage D. 14 Voor de verschillende leeraren bedroeg het aantal door hen verzuimde en door hen waargenomen uren als in volgend overzicht is aangegeven, waarin het eerste getal de verzuimde en het tweede de waargenomen uren aangeeft, dr C. L. de Liefde 0-2; N. C. Meijer Drees 00; A. J. M. Bruggemeijer 32; K. Koiter 73; P. E. Boonstra 24; A. Janssen 0—0 J. Tj. Wielinga 2—2; M. N. H. Leijs 6—0; D. F. Keiser 0—0; dr S. Postma 0—7; H. W. Hageman 4—1; mr R. P. J. Derksema 49—0; C. Hage 1—0; Mej. P. M. v. d. Weel 4—0; A. Barto 00; Mej. H. K. Uiterwijk 01. Bovendien werden ter vervanging van mr R. P. J. Derksema in dezen cursus 21 uren gegeven door Mevr. mr E. P. A. Akkerman-Weber, die daartoe was aange steld door de Commissie van Toezicht onder goedkeuring van B. en W. Leerlingen. Op 1 Januari bedroeg het aantal leerlingen der handelsklassen totaal 28, zijnde verdeeld als volgt: Bij het einde van den cursus was de be zetting als volgt: Bijlage D. 15 Van de 14 leerlingen van klasse I werden bevorderd 10 jongens en 3 meisjes. Afgewe zen werd 1 jongen, die terug kwam. Tot klasse I werden toegelaten 7 jongens en 3 meisjes, waarvan 6 jongens en 3 meis jes, waren bevorderd tot de 4e klasse van de H.B.S. en 1 jongen, die geslaagd was voor het einddiploma der Handelsschool met 4-jarigen cursus te Zutphen. Op 1 September 1935 begon de cursus dus met 24 leerlingen, verdeeld als volgt: Klasse I 8 jongens 3 meisjes 11 leerlingen. Klasse II 10 jongens 3 meisjes 13 leerlingen. Op 31 December 1935 bedroeg het aantal leerlingen 24 verdeeld als volgt Bij besluit van B. en W. werden boeken en leermiddelen van gemeentewege voor den cursus 1935/1936 verstrekt aan 3 leerlingen uit de gemeente Zutphen en aan 1 buiten leerling. Van de 13 leerlingen der 2de klasse volgen 12 het facultatieve vak Stenographic. Eindexamen. Van de 2e Handelsklasse namen alle 13 leerlingen aan het eindexamen deel. Bij be sluit van Burgemeester en Wethouders van 27 Februari 1935 le Afd. U no. 605 waren bij dit eindexamen aangewezen als gecom mitteerden de heeren Klasse I 12 jongens 3 meisjes 15 leerlingen. Klasse II 9 jongens 4 meisjes =13 leerlingen. Totaal .21 jongens 7 meisjes 28 leerlingen. Klasse I .11 jongens 3 meisjes 14 leerlingen. Klasse II 9 jongens 4 meisjes 13 leerlingen. Totaal 20 jongens 7 meisjes 27 leerlingen. I Totaal 18 jongens 6 meisjes 24 leerlingen. Klasse I 8 jongens 3 meisjes =11 leerlingen. Klasse II 10 jongens 3 meisjes 13 leerlingen. Totaal 18 jongens 6 meisjes 24 leerlingen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 72