\zb Bijlage D. 10 1 studeert voor bewaarschoolonderwijzeres; 1 werd geplaatst op kantoor Ontvanger Reg. en Domeinen 1 werd geplaatst in de zaak van zijn vader 1 leerling vond een betrekking op kantoor 2 leerlingen zoeken een betrekking 2 gingen in militairen dienst. Van 2 leerlingen is de bestemming onbe kend. Van de niet geslaagde leerlingen kwamen er 2 op de H.B.S. terug in den cursus 1935/1936. Programma en Er werden in het leerplan voor de H.B.S. Onderwijs. met 5-jarigen cursus gedurende 1935 geen wijzigingen aangebracht. Het onderwijs kon, behoudens bij ziekte van leeraren, geregeld voortgang hebben. Ook in dezen cursus heeft de school weer 2 zoogenaamde wandelklassen (klassen zonder vast leslokaal) gehad, het bleek mogelijk daarvoor de noodige lokaliteiten te vinden. Het vak Wiskunde is in den cursus 1935/ 1936 als volgt verdeeld de leeraar Tj. Blom geeft les in 2A, 2B, 3B, 4B (Algebra en Trigonometrie) en 5de leeraar H. W. Hageman in IA, 1B, 3A, 4A, 4B (stereo metrie en Beschrijvende Meetkunde). Het onderwijs in het Fransch wordt ge geven in de klassen 3A, 4A, 4B en 5 door dr C. L. de Liefde, in de overige klassen door den leeraar A. J. M. Bruggemeijer. Van de lessen in Duitsch worden die in 1B gegeven door den leeraar J. C Lin- 11 deman, de overige door den leeraar P. E. Boonstra. Van de gymnastieklessen moest een ge deelte worden gegeven in de zaal op het Broederenkerkplein. Het contact met de ouders werd onder houden door het tweemaandelijksche blaadje „Berichten en Mededeelingen van de H.B.S. en H.H.S. te Zutphen". Verder door eenige ouderavonden, waarop aan de ouders de ge legenheid werd gegeven de belangen van hun kinderen met de leeraren te bespreken. In October 1935 besprak de Directeur met de ouders van de kinderen der eerste klassende moeilijkheden, die aan den overgang naar de H.B.S. verbonden zijn. In April werd in samenwerking met het Gymnasium een voordrachtmiddag voor de leerlingen georganiseerd, waarop prof. Huib Luns aan de hand van lichtbeelden sprak over Parijs. De bezetting van sommige klassen, vooral die van de 5e, is weer grooter dan vorige jaren. De H.B.S. met 5-jarigen cursus, die nu 9 klassen telt, zou bij de vroeger geldende splitsingsnormen er 12 a 13 rijk geweest zijn. Ligt daarin een voor den tegenwoordigen tijd noodzakelijke en welkome bezuiniging, het spreekt vanzelf, dat het onderwijs er niet door wordt gebaat en dat zelfs bij verhoogde inspanning van docenten en leerlingen de resultaten moeilijk geheel op peil te houden zijn. Hiervan ondervinden in de eerste plaats de zwakste leerlingen de meeste schade.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 70