/3r \^L Bijlage D. 8 Op 31 December 1935 bedroeg het aantal leerlingen der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus 209, verdeeld over de klassen als volgt Bij besluit van B. en W. werden boeken en leermiddelen gedeeltelijk van gemeente wege verstrekt voor den cursus 1935/1936 aan 12 buitenleerlingen en 24 leerlingen uit de gemeente Zutphen. Van de 27 leerlingen der 5e klasse volgen in den cursus 1935/1936: 19 leerlingen de lessen in hand- en recht lijnig teekenen, 8 leerlingen de lessen in handelsweten schappen. Eindexamen. Alle 20 leerlingen der 5e klasse van den cursus 1934/1935 namen deel aan het eind examen. Het schriftelijk gedeelte van het eindexa men had plaats op 23, 24, 27, 28, 29 en 31 Mei 1935; het mondeling gedeelte op 2, 3, 4, 5 en 6 Juli 1935. Als deskundigen waren aangewezen ds J. P. Inklaar voor Wiskunde en Mechanica; dr ir P. Dingemans voor Natuurkunde, Scheikunde en Plant- en Dier- Bijlage D. 9 kunde; Mevr. A. A. SirksJoustra voor Nederlandsch, Fransch, Hoogduitsch en Engelsch. Voorzoover deze laatste niet be schikbaar was, traden als bijzitters op het mondeling examen voor Duitsch op, de leeraren J. Tj. Wiel inga en mr R. P. J. Derksema. Voor de examens in Aardrijkskunde, Ge schiedenis en Staathuishoudkunde de leeraren A. Janssen, J. Tj. Wielinga en mr R. P. J. Derksema. In de vergadering van 6 Juli 1935 werd de uitslag vastgesteld en aan de candidaten medegedeeld. Drie mannelijke candidaten werden afgewezen. De namen der geslaagde candidaten zijn K. Th. R. van BaardaM. A. van de Wall Bake; M. Brouwer; Mej. J. M. Eggink; E. A. Kerkmeijer F. Krijnen J. Kuiper J. L. SchaapveldN. Scheen P. J. W. SchefferB. H. StrubbeMej. J. W. L. Tucher; H. J. Volkers; H. Vos; H. E. Rensink P. J. B. Jongstra A. Heilbronn. Omtrent hun verdere bestemming is het volgende bekend 3 leerlingen studeeren medicijnen te Utrecht en Groningen 2 leerlingen studeeren aan de Handels Hoogeschool te Rotterdam 1 studeert voor Staatsexamen 1 is volontair op gemeentesecretarie te Appingedam Klasse I 31 jongens 4- 19 meisjes 50 leerlingen. Klasse 11 42 jongens 4-12 meisjes 54 leerlingen. Klasse III 34 jongens 4-13 meisjes 47 leerlingen. Klasse IV 25 jongens 4- 6 meisjes 31 leerlingen. Klasse V 25 jongens 4- 2 meisjes 27 leerlingen. Totaal 157 jongens 4- 52 meisjes 209 leerlingen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 69