Bijlage D. 6 Mevr. mr E. P. A. Akkerman—Weber, welke tijdelijke leerkrachten door de Com missie van Toezicht onder goedkeuring van B. en W. aangesteld waren. Leerlingen. Op 1 Januari 1935 bedroeg het aantal leerlingen 205 verdeeld over de klassen als volgt Bij het einde van den Cursus 1934/1935 waren deze cijfers als volgt; De uitslag van de bevordering tot de hoogere klassen in Juli 1935 luidde: Van het totaal van 178 leerlingen werden niet bevorderd 33 leerlingen of ruim 18.5 Voor het toelatingsexamen werd het schrif telijk gedeelte afgenomen op 24 en 25 Juni Bijlage D. 7 1935, het mondeling gedeelte op 11 en 12 Juli 1935. De uitslag van het toelatingsexamen voor de le, 2e, 3e en 4e klasse was als volgt: Candidaten. Toegelaten. Afgewezen. Op 1 September 1935 begon de Cursus 1935/1936 met de volgende aantallen leer- lingen in de parallelklassen iiia De splitsing van de eerste klasse in twee afdeelingen werd toegestaan door den Mi nister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen bij schrijven van 9 Augustus 1935 no. 11903 Afd. V.H.M.O. Van deze 209 leerlingen waren 94 buiten leerlingen of 45 Onder deze 94 buiten leerlingen waren 15 meisjes of 16 Op de geheele school was het percentage meisjes op 1 September 1935 25 (tegen 24 op 1 September 1934). Klasse I41 Jongens 14 meisjes 55 leerlingen. Klasse II39 jongens 15 meisjes 54 leerlingen. Klasse 11130 jongens 14 meisjes 44 leerlingen. Klasse IV29 jongens 3 meisjes 32 leerlingen. Klasse V18 jongens 2 meisjes 20 leerlingen. Totaal157 jongens 48 meisjes 205 leerlingen. Klasse I39 jongens 13 meisjes 52 leerlingen. Klasse II39 jongens +15 meisjes 54 leerlingen. Klasse 11128 jongens 15 meisjes 43 leerlingen. Klasse IV27 jongens 2 meisjes 29 leerlingen. Klasse V18 jongens 2 meisjes 20 leerlingen. Totaal151 jongens 47 meisjes 198 leerlingen. Klasse Aantal. Bevorderd. Niet bevorderd. I 52 39 j. en 13 m.) 42 34 j. en 8 m.) 10 5 j. en 5 m.) II 54 39 j. en 15 m.) 41 28 j. en 13 m.) 13 (11 j. en 2 m.) III 43 28 j. en 15 m.) 38 25 j. en 13 m.) 5 3 j. en 2 m.) IV 29 27 j. en 2 m.) 24 22 j. en 2 m.) 5 5 j. en 0 m.) Totaal 178 (133 j. en 45 m.) 145 (109 j. en 36 m.) 33 (24 j. en 9 m.) Klassen. Jong. Meisj. Totaal Jong. Meisj. Totaal Jong. Meisj. Totaal I 28 15 43 28 11 39 4 4 II 1 1 - 1 l i) III 6 6 5 5 ï—i I V7 - 7 5 - 5 2 -2 Totaal 41 16 57 38 11 49 3 5 8 Werd geplaatst in klasse I. IA 9 ongens - - 18 meisjes 27 leerlingen. IB 22 ongens - meisjes 22 leerlingen. IIA 21 ongens - - 6 meisjes 27 leerlingen. IIB 21 ongens H 6 meisjes 27 leerlingen. 20 ongens - - 7 meisjes 27 leerlingen. IIIB 14 ongens - - 7 meisjes 21 leerlingen. IVA 10 ongens - - 6 meisjes 16 leerlingen. IVB 15 ongens 4 meisjes 15 leerlingen. V 25 ongens -+ 2 meisjes 27 leerlingen. Totaal 157 jongens 52 meisjes 209 leerlingen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 68