Bijlage D. 4 Personeel. II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen Cursus en daaraan verbonden Handels klassen. A. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen Cursus. Aan het einde van het jaar 1935 was het personeel van de H.B.S. met 5-jarigen cursus als volgt samengesteld Bedienden. K. Singer, Amanuensis voor de Natuur wetenschappen. H. Derks, Concierge. IZl Bijlage D. 5 Bij raadsbesluit van 14 October 1935 No. 7, werden benoemd tot tijd. leeraar resp. in Staathuishoudkunde en Duitsch, de heeren mr R. P. Derksema en J. C. Linde man, beiden voor den Cursus 1935/36. Door ziekte der leeraren werden in totaal 310 uren niet volgens rooster gegeven, door andere redenen 17 uren, totaal 327. Hiervan werden door directeur en leeraren vervuld 179 uren. Voor de verschillende leeraren bedroeg het aantal door hen verzuimde en door hen waargenomen uren als in volgend overzicht is aangegeven, waarvan het eerste getal de verzuimde en het tweede de waargenomen uren aangeeft: dr C. L. de Liefde 063; Tj. Blom 12649; H. W. Hageman 726; D. F. Keiser 8—1; dr S. Postma 03; G. v. d. Meer 6—4; D. K. F. Heyt 8—40; mr R. P. J. Derksema 813; A. Janssen 02; J. Tj. Wielinga 16 3; N. C. Meijer Drees 103; A. J. M. Bruggemeijer 10—1; K. Koiter 21 10; P. E. Boonstra 59; J. C. Lindeman 11; M. N. H. Leijs 21 E. E. J. Kerkmeijer 00; C. Hage 188; Mej. P. M. v. d. Weel 49-0; Mej. H. K. Uiterwijk 02. Bovendien werden in dezen Cursus ter ver vanging van de leeraren Tj. Blom en H. W. Hageman nog gegeven 48 uren door drs G. J. S teem er s en ter vervanging van mr R. P. J. Derksema 25 uren door NAAM. VAKKEN VAN ONDERWIJS. Aantal uren. dr C. L. de Liefde, Dir. Tj. Blom H. W. Hageman D. F. Keiser dr S. Postma G. v. d. Meer D. K. F. Heyt mr R. P. Derksema mr. R. P. J. Derksema (tijd.) A. Janssen J. Tj. Wielinga N. C. Meijer Drees A. J. M. Bruggemeijer K. Koiter P. E. Boonstra J. C. Lindeman M. N. H. Leijs E. E. J. Kerkmeijer C. Hage Mej. P. M. v. d. Weel Mej. H. K. Uiterwijk Fransche Taal en Letterkunde Wiskunde Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Plant- en Dierkunde Mechanica en Cosmographie Staatsinrichting Staathuishoudkunde Aardrijkskunde Geschiedenis Ned. Taal en Letterkunde Fransche Taal en Letterkunde Engelsche Taal en Letterkunde Hoogduitsche Taal en Letterkunde Hoogduitsche Taal Handelswetenschappen Hand- en lijnteekenen Lich. oefening (jongens) Lich. oefening (meisjes) Vrouwelijke handwerken 9 24 24 17 14 14 7 4 3 19 20 26 21 20 22 4 4 22 24 10 14 waarvan 1 uur samenvalt met 1 uur van de H.H.S.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 67