118 In werkelijken dienst gesteld voor de gemeente Zutphen bij de landmacht 67 en bij de zeemacht 3. Het aantal lotelingen voor de gemeente Zutphen bedroeg 130, waarvan 70 werden bestemd tot gewoon dienstplichtige en 60 tot buitengewoon dienstplichtige. De buitengewoon dienstplichtigen werden 1 Januari 1936 ingelijfd bij de landmacht. In deze gemeente bestaan de volgende scherpschut- tersvereenigingen 1. De Schiet-( Weerbaarheids) vereenigingWii Willen Weerbaar Wezen". In 1935 zijn geen oefeningen gehouden. 2. De Vereeniging Koningin Wilhelmina" van den Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afd. Zutphen en omstreken. Deze vereeniging is opgericht in 1899. In het jaar 1935 werden geen schietoefeningen ge houden. 3. De Schietvereeniging „Juliana", afdeeling Zutphen II van volksweerbaarheid. Deze vereeniging hield in 1935 eveneens geen oefe ningen. HOOFDSTUK XVII. JUSTITIE. Door de Koninklijke marechaussée werd desgevraagd zeer gewaardeerde hulp verleend, wat betreft het over brengen van transporten naar elders waardoor de politie meer voor haar eigenlijke taak, den gemeentelijken politiedienst, beschikbaar bleef. 119 1645 processen-verbaal werden opgemaakt en wel wegens overtreding der Arbeidswet 20 Jachtwet en Visscherijwet 8 van de artt. 252 en 426 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede van bepalingen van de Drankwet1 van verschillende artikelen van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten en van de politieverordening 1535 wegens openbare dronkenschap81 In het politiebureau zijn in bewaring geweest 398 personen, terwijl aan 656 personen nachtverblijf werd verleend (37 aan het bureau en 619 personen in het passantenhuis). 11 vreemdelingen werden uit de gemeente verwijderd en over de grenzen van het Rijk geleid. ZUTPHEN, 16 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DIJCKMEESTER. De Secretaris, RUIBING.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 61