116 Leeszaal en bibliotheek. Het verslag van de openbare leeszaal en bibliotheek is als bijlage P hierachter opgenomen. Archief. Voor het oud archief wordt verwezen naar het verslag onder bijlage T aan dit verslag toegevoegd. Omtrent het loopende archief zij het volgende vermeld: n 1935 bedroeg het aantal ingekomen (geboekte) brieven 5890 (in 1934: 6047), terwijl 3332 (in 1934: 3382) uitgaande brieven geboekt werden. Museum. Wij verwijzen hiervoor naar het hierachter onder bijlage K opgenomen verslag over den toestand van het Museum in het Wijnhuis. Wijnhuisfonds. Voor het jaarverslag van het Wijnhuisfonds wordt verwezen naar de hierachter afgedrukte bijlage V. V olksconcerten. Aan de afdeeling Zutphen en omstreken van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst werd voor een door haar in samenwerking met de Arnhemsche Orkestvereniging op 18 Maart 1935 gegeven concert een subsidie van f 300 verleend. De plaatselijke muziekkorpsen Crescendo, Symphonia, Zutphens Symphonieorkest en de christelijke muziek vereniging „Harmonie werden door de gemeente gesteund, de eerste twee met bijdragen voor elke ver- eeniging van f 400, de laatste twee met respectievelijk f 100 en f 200. Voorts werd aan de vereniging „Het Zutphensch Volksconcerteen subsidie van f 100 verstrekt. 117 HOOFDSTUK XV. EEREDIENSTEN. Voor geen der alhier gevestigde kerkgenootschappen werden van gemeentewege uitgaven ten behoeve van den openbaren eeredienst gedaan. De volgende staat geeft een overzicht omtrent de kerkgenootschappen. Naam van het Aantal Aantal kerkgenootschap. kerken leeraren Nederduitsch Hervormde 2 5 Evangelisch Luthersche ge- 1 1 Doopsgezinde gemeente 1 1 Gereformeerde Kerk 1 1 Roomsch Katholieke ge meente 1 3 Nederlandsch Israëlietische gemeente 1 1 Christelijk Gereformeerde Kerk 1 HOOFDSTUK XVI. LANDSVERDEDIGING. Aandeel der groep „Zutphen" in de lichting 1936: 107 Getal ingeschrevenen dier groep, waarnaar het aandeel is berekend .118

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 60