114 voor meisjes, verwijzen wij naar de hierachter gevoegde verslagen (bijlagen D en I). Aan deze vereeniging werd voor haar beide scholen een subsidie van f 37.582.50 verleend. Ten behoeve van den typografencursus werd aan en Alg. Ned. Typografenbond een bijdrage van f 102.50 verstrekt. Aan andere gemeenten werd bijgedragen in de kosten van lager nijverheidsonderwijs tot een bedrag van f 268.72 en van middelbaar tot een bedrag van f 1030.07. Landbouwonderwijs. Het verslag der rijkslandbouwwinterschool is als bijlage J hierachter gevoegd. Scholen van bizonderen aard en strekking. Zangschool. De Volkszangschool is in 1852 door het Nut opgericht Directeur is de heer D. A. v. Arragon. Gedurende den cursus 1934-1935 werd deze school bezocht door 300 leerlingen (76 jongens en 224 meisjes.) Aan deze school werd door de gemeente een sub sidie van f 500 verleend. Gymnastiekschool. Hoofd de heer C. Hage, onderwijzeres mej. P. M v. d. Weel. Het onderwijs wordt gegeven in de zalen aan het Broederenkerkplein en de Kattenhavenstraat. Tegen betaling namen aan het onderwijs op de gymnastiekschool deel, 72 jongens en 82 meisjes. Aan salarissen voor het personeel werd uitbetaald 1570, terwijl aan schoolgeld werd ontvangen f 858. 115 De kosten van het instandhouden der beide lokalen, die ook door andere inrichtingen van onderwijs ge bruikt worden, van onderhoud, verlichting en verwarming en van het aanschaffen en onderhouden der toestellen enz. bedroegen f 2654.61. Zwemschool. Deze inrichting is verbonden aan het badhuis op den IJssel. De ontvangsten der zweminrichting op den IJssel bedroegen voor zwemlessen f 13.50. Huisvlijtschool. Ten behoeve dezer school werd een gemeentelijk subsidie verstrekt van f 300. De cursus 1934—'35 werd bezocht door 32 betalende en 29 niet betalende leerlingen, en de cursus 1935 '36 door 37 betalende en 31 niet betalende leerlingen. Naai- en breischool Het getal leerlingen, bedroeg in den winter gemid deld 55, in den zomer gemiddeld 25. Het lesgeld bedraagt 10 cent per week. Tengevolge van werkloosheid zijn verschillende ouders niet in staat deze 10 cent per week te betalen. Na inge wonnen informaties wordt zoo mogelijk een regeling getroffen zoodat de kinderen toch van het onderwijs kunnen profiteeren. Ten behoeve dezer school werd een gemeentelijk subsidie verstrekt van f 500. Leerplicht. Hiervoor verwijzen wij naar het hierachter gevoegd verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim (bijlage H.)

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 59