112 Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het hierachter gevoegd verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs (bijlage E). Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. Aan het Chr. Lyceum is de afdeeling kweekschool voor onderwijzers om bezuinigingsredenen met ingang van 1 September 1935 opgeheven. In het afgeloopen jaar behaalden 5 vrouwelijke en 8 mannelijke leerlingen de akte. V ervolgonderwijs. In deze gemeente bestaan geen cursussen voor ver volgonderwijs. Middelbaar- en handelsonderwijs. Voor de hoogere burgerschool, het christelijk lyceum en de handelsscholen verwijzen wij naar het hierachter gevoegd verslag (bijlage D) der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. In het afgeloopen jaar bedroegen de uitgaven voor de h.b.s. en de h.h.s. f 82.987.02 de ontvangsten 48.240.10 Zuivere kosten f 34.746.92 De uitgaven voor de handelsschool f 40.023— De ontvangsten 27.692.20 Zuivere kosten f 12.330.80 De uitgaven voor de handelsavondschool f 6.574.83 De ontvangsten 5.973.01 Zuivere kosten f 601.82 113 De onder vorenstaande ontvangsten begrepen school gelden brachten op voor de h.b.s. en h.h.s. f 14.803.36 h.s1.759.20 h.a.s. 1-510. Hooger onderwijs. De uitgaven voor het gymnasium bedroegen f 56.788.33 De ontvangsten aan schoolgelden 10.379.93 aan rijkssubsidie 14.790.96 aan bijdragen van andere gemeenten 5.743.66 aan pensioensbijdragen 3.079.22 aan restitutie salaris 300. Totaal f 34.293.77 Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag door heeren curatoren uitgebracht, hetwelk als bijlage C hierachter is gevoegd. Nijverheidsonderwijs. De uitgaven voor de nijverheidsavondschool bedroegen over 1935 f 9.426.98 De ontvangsten 7.802.36 Zuivere kosten f 1.624.62 Onder de ontvangsten is begrepen een bedrag aan schoolgelden van f 789 en aan bijdragen van buiten gemeenten van f 795.09. Voor verdere bijzonderheden betreffende deze school en de door de Geldersche Vereeniging voor Kunst nijverheid opgerichte ambachtsschool en industrieschool tt

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 58